วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนล้นเรือนจำ

งานการประชุมสร้างความรู้เท่าทันต่อพลวัตการควบคุมยาเสพติด ครั้งที่ 1 เรื่อง การสร้างองค์ความรู้ยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย ที่มี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และอดีต รมว.ยุติธรรม ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายยาเสพติด ร่วมปาฐกถาพิเศษ

เป็นการทำงานที่ต่อเนื่องของ พล.อ.ไพบูลย์ในการจัดการปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ

ซึ่ง สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา ศาลฎีกา สำนักงาน ป.ป.ส. สสส. IDPC และ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกันมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย

ครม.มีมติเห็นชอบกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สนช.เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559 ทุกฝ่ายเริ่มตื่นตัวกัน

ปฏิรูประบบควบคุมยาเสพติดครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย สำนักกิจการในพระดำริฯ เคยเสนอให้พิจารณาอย่างน้อย 5 มิติ ได้แก่ 1.ด้านองค์ความรู้ยาเสพติด : ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย 2.ด้านสังคม 3.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 4.ด้านเศรษฐกิจ และ 5.ด้านกฎหมายและการบังคับใช้ เพราะการจัดการปัญหายาเสพติดจะเน้นเพียงมิติใดมิติหนึ่ง จะไม่เกิดผล

มิติทางด้านกฎหมายได้มีพัฒนาการไปแล้ว แต่ในมิติอื่น ต้องผลักดัน โดยเฉพาะด้านองค์ความรู้ยาเสพติด ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย และด้านสังคม หากทุกหน่วยงานมีองค์ความรู้ต่อยาเสพติดที่ถูกต้องจะไม่เกิดปัญหาการใช้กระบวนการยุติธรรมที่มากเกินไป

จนเกิดปัญหาคนล้นเรือนจำ

หากสังคม ชุมชนมีความเข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะคุ้มกันไม่ให้ผู้ที่มีความเปราะบางทางจิตใจและเปราะบางทางเศรษฐกิจ เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่ว่าจะในฐานะผู้เสพ ผู้ค้า หน่วยงานร่วมจะเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างองค์ความรู้และสนับสนุนหน่วยงานที่สร้างความเข้มแข็งให้สังคม

ไม่ปล่อยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานทางสาธารณสุขรับผิดชอบแต่เพียงหน่วยงานใด งานนี้มีตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ภาคประชาสังคม รับฟัง และแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันเสนอแนวทางจัดการปัญหายาเสพติด.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th

11 ม.ค. 2560 08:53 ไทยรัฐ