วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมทุจริตโครงการก่อสร้างพันล้าน

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) โดยอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานและมีกรรมการอีก 14 คน โดยให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ และการประสานงานเพื่อการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งให้นำเสนอ ครม.พิจารณาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างของหน่วยงานรัฐและที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการเชิญเจ้าหน้าที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้

ขณะเดียวกัน ครม.เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) จะเป็นโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป และเป็นโครงการโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อีกทั้งเป็นโครงการมีความสำคัญส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลตลอดระยะเวลาของโครงการแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 1.การเปิดเผยข้อมูลโครงการต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุกตั้งแต่กระบวนการจัดทำและนำเสนอโครงการการเตรียมพร้อมของโครงการการจัดซื้อจัดจ้างช่วงการดำเนินการโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 2. การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือข้อมูลเชิงรับ


“ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของส่วนราชการให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง ส่วนรัฐวิสาหกิจให้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และในอนาคตจะมีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเปิดเผยข้อมูลไว้ที่เว็บไซต์เดียวกัน ทั้งนี้ หลักการของ CoST กำหนดให้มีคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผย โดยกรมบัญชีกลางจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผย แปลข้อมูลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย และประสานงานขอข้อมูลจากเจ้าของโครงการและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งหากพบความไม่ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการพิจารณา”.

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) โดยอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ มีปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานและมีกรรมการอีก 14 คน 11 ม.ค. 2560 01:56 ไทยรัฐ