บริการข่าวไทยรัฐ

สกศ.รุกโฟกัสแผนศึกษาจังหวัด

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (กกศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศจัดทำแผนการศึกษาจังหวัด เพื่อให้เห็นทิศทางการพัฒนาและจัดการศึกษาที่ชัดเจนของแต่ละจังหวัด โดยมอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ช่วยดูนั้น เร็วๆนี้ สกศ.จะเชิญ ศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด และฝ่ายแผนมาประชุมร่วมกัน เพื่อที่ สกศ.จะได้ช่วยวิเคราะห์และสังเคราะห์แผนการศึกษาที่แต่ละจังหวัดเตรียมการไว้ว่าจังหวัดใดควรเน้นเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งแต่ละจังหวัดมีจุดเน้นที่แตกต่างกันไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด สกศ.จะช่วยโฟกัสเน้นตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะมีทั้งสิ่งที่เป็นจุดเด่นและจุดอ่อน ขณะเดียวกันก็ต้องดูสภาพปัญหาแต่ละพื้นที่แล้วหาทางแก้ปัญหาด้วย เช่น บางพื้นที่มีปัญหาเด็กออกกลางคันค่อนข้างมาก หรือขาดแคลนครู ก็ต้องบรรจุในแผนการศึกษาของจังหวัดว่าจะแก้ปัญหานั้นๆ อย่างไร ซึ่ง สกศ.จะเร่งดำเนินการเพื่อให้ทุกจังหวัดมีแผนการศึกษาของตนเอง จะได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตร์ไปพร้อมกันทั้งประเทศต่อไป.