วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. อนุมัติมาตรการภาษีคนบริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ ใช้ลดหย่อนภาษีได้

ครม. อนุมัติมาตรการภาษีจูงใจผู้บริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ใช้ลดหย่อนภาษีระหว่าง 1 ม.ค.-31 มี.ค. 60 พร้อมขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีใน 12 จังหวัดภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 60 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ 12 จังหวัด ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย จ.พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ โดยจะออกมาตรการภาษีเพื่อจูงใจให้บุคคลธรรมดา รวมทั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป ร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยเห็นสมควรให้สามารถนำจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 60 มาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 1.5 เท่า ซึ่งจะแยกเป็น 2 กรณี

1. กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ
2. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เท่าที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

นอกจากนี้ ยังเห็นควรขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติใน 12 จังหวัด จากเดิมที่จะต้องยื่นแบบชำระภาษีสำหรับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ภายในเดือน ม.ค. และ ก.พ. 60 ออกไปเป็นยื่นภายใน 31 มี.ค. 60 โดยไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา ทั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอุทกภัยดังกล่าว จนทำให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในหลายท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติ และไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรได้ภายในกำหนด.

ครม. อนุมัติมาตรการภาษีจูงใจผู้บริจาคช่วยน้ำท่วมใต้ ทั้งบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ใช้ลดหย่อนภาษีระหว่าง 1 ม.ค.-31 มี.ค. 60 พร้อมขยายเวลายื่นแบบชำระภาษีใน 12 จังหวัดภัยพิบัติ 10 ม.ค. 2560 15:29 ไทยรัฐ