วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝันของตำรวจผู้สูงอายุ

โดย สหบาท

ข้าราชการตำรวจบำเหน็จบำนาญอายุ 70 ปี ส่งเอกสารข้อมูลมา อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พิจารณา ทบทวน กรณีข้าราชการตำรวจบำเหน็จ บำนาญทั่วราชอาณาจักรที่เกษียณอายุราชการ ขอพระราชทานยศ 1 ชั้นยศ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อ “เชิดชูเกียรติ” เมื่อมีอายุครบ 70 ปี

หลังจากก่อนหน้า มีหนังสือ สนง.กตร.ที่ 0012.15/332 ลงวันที่ 1 กันยายน 2555 ระบุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่เห็นด้วย และ ให้ยุติเรื่อง แจ้งว่า หากดำเนินการจะก่อให้ เกิดผลเสีย หรือผลกระทบมากกว่าผลดี และมิให้ดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

ตัวแทนข้าราชการตำรวจบำเหน็จบำนาญอธิบายเหตุผลว่า

ปัจจุบัน ตร.ให้ยศข้าราชการตำรวจเมื่ออายุครบ 53 ปี เลื่อนเป็น ร.ต.ต. เมื่อเกษียณอายุ 60 ปี ให้ยศ ร.ต.อ. ถ้าจะปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้ผู้เกษียณไปแล้ว และยังมีชีวิตอยู่อายุครบ 70 ปี เพิ่มยศ 1 ชั้นยศ (ยกเว้น พล.ต.อ.)

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และคืนความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ

เพราะแต่ละคนทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมามาก

ทั้งนี้ ตำรวจเกษียณยังมีชีวิตอยู่สามารถสนับสนุนและให้แนวความคิดความร่วมมือประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ

การขอเพิ่ม 1 ชั้นยศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาลไม่ได้เกิดผลเสียแต่อย่างใด มีแต่ผลดีที่ทำให้เกิดความรัก สามัคคี ไม่มีความขัดแย้งใดๆ ไม่ต้องหาตำแหน่ง หรือเพิ่มเงินประจำ ตำแหน่ง

เท่านั้นก็เพียงพอแล้วสำหรับตำรวจผู้สูงอายุ

หากได้รับการเลื่อน 1 ชั้นยศแล้ว ผู้ได้รับเลื่อนยศจะมีการควบคุมความประพฤติของตนเองตลอดเวลา มีความภาคภูมิใจที่สามารถครองตนในลักษณะที่ดีงาม และยังคงประพฤติปฏิบัติ ตนยึดมั่นในความดีต่อไป

ถ้าส่อไปในทางเสียหายก็อาจพิจารณา “ถอดยศ” ได้ทันที

พวกเขาบอกว่า ประเทศไทยมีวันผู้สูงอายุ ตำรวจผู้สูงอายุอยากมีบ้าง

ไว้เชิดชูเกียรติแก่วงศ์ตระกูล.

สหบาท

10 ม.ค. 2560 08:36 10 ม.ค. 2560 08:36 ไทยรัฐ