วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 10/01/60

รากฐานของความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนอยู่ที่การเริ่มต้นที่ดี

ขอเพียงไม่ท้อถอย สารพัดตำแหน่งงานดีๆ ยังมีให้ คนขยัน จับจองเสมอที่ งานคือเงิน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2696-5207 หรือดูรายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th ไปที่รับสมัครงาน รับถึง 11 ม.ค.นี้

กรมสุขภาพจิต รับ วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาชาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 15 ปี และ มีผลงานเป็นที่ยอมรับ มีหนังสือรับรองการทำงานระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ สมัครที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 3 ชั้น 2 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ถึง 11 ม.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับ อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต ได้รับปริญญานิติศาสตร-บัณฑิต (เกียรตินิยม) และ เป็นปริญญาและสถาบัน การศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง, อาจารย์ระดับ A–5 สาขากฎหมายอาญา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอกทางกฎหมาย จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง, อาจารย์ ระดับ A–5 สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางกฎหมาย จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง สมัครผ่านทางเว็บไซต์ ที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามที่ หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 13 ม.ค.นี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา รับ คนครัว 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ มีความรู้เรื่องโภชนาการ/อาหาร มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา และรับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา/ศูนย์สาขา/อื่นๆ 2 อัตรา, ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอหาดใหญ่/ศูนย์สาขา/อื่นๆ 1 อัตรา และ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอสิงหนคร/ศูนย์สาขา/อื่นๆ 1 อัตรา อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า สามารถทำงานร่วมกับเด็กพิการได้ มีความรู้เรื่องการดูแลเด็กพิการ มีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับเด็กพิการ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหา ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 23 มกราคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560 สมัครที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เลขที่ 81/2 หมู่ 1 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 90310 โทร.0-7447-7260, 0-7447-7453 ถึง 13 ม.ค.นี้

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานฝ่ายสำนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านกีฬา 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี ชีวเคมี เภสัชวิทยา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ พิษวิทยา และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด เช่น มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่ไม่เกิน 2 ปี ได้แก่ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน มีความรู้ ความสามารถในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อย่างดี มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล สามารถจัดทำแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ และเสนอแนะ วิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ สามารถอุทิศตนให้กับงานได้เต็มที่ แม้จะนอกเหนือเวลาทำการปกติ สมัครที่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารสตางค์ มงคลสุข ชั้น 2 ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2354-7147 (-9) ถึง 17 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน การสอนภาษา ภาษาจีนศึกษา ภาษาและวรรณคดี ภาษาศาสตร์ภาษาจีน ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0-2849-7544 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3425-5790 หรือที่สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จ.เพชรบุรี โทร.0-3259-4043 (-50) ต่อ 41008, 41003, 41006 ถึง 19 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ ผู้พิการ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางกฎหมาย, นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บัญชี หรือ พาณิชยศาสตร์ สมัครที่ ศูนย์บริการนักการศึกษาพิการ ชั้น 1 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และห้องศูนย์ประสานงานกองทรัพยากรมนุษย์ ตึกโดม ชั้น 1 มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2564-4444 ต่อ 1883,1884,1885 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://hrfs.peerson.tu.ac.th/hrtuweb/ เลือกหัวข้อข่าวสมัครงาน รับถึง 20 ม.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ นักวิชาการศึกษา ศูนย์สารสนเทศ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการ วางแผน จัดระบบ และวิเคราะห์งานต่างๆ ของศูนย์สารสนเทศ และศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ทั้ง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติในช่วงรอบปี วิเคราะห์งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและปฏิบัติงาน สามารถจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศและศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร ทั้ง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี จัดทำเอกสารการประกันคุณภาพประจำปี จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนและดำเนินงาน การจัดการความรู้ ปฏิบัติ งานให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลและแก้ปัญหาตอบคำถามนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่ติดต่อทาง Call Center และปฏิบัติงานให้บริการข้อมูลตอบคำถามและแก้ปัญหาให้นักศึกษาและประชาชนที่มาติดต่อที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร สมัครที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี สอบถาม โทร.0-2504-7133 ถึง 20 ม.ค.นี้

กองทัพเรือ กลุ่มงานบริการ รับ พนักงานบริการเชื้อเพลิง 2 อัตรา (เพศหญิง 1 อัตรา, เพศชาย 1 อัตรา) อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่, พนักงานบริการ (พนักงาน รักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา เพศชาย อายุ 18–30 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่, พนักงานการเงินและการบัญชี 1 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ การบัญชี มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความสามารถในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ,

พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ 10 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า มีความสามารถใช้จักรอุตสาหกรรมได้ สามารถวัดตัวตัดเย็บ ตัด เย็บ ตรวจ ซ่อมแซม แก้ไข และดัดแปลงเครื่องแบบทหาร ส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร และสิ่งอุปกรณ์ประเภทผ้า หนัง ยาง และวัสดุอื่น, กลุ่มงานเทคนิค รับ ช่างซ่อมครุภัณฑ์ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา ช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างซ่อมบำรุง ช่างกลโรงงาน ช่างเทคนิคการผลิต หรือ ช่างเชื่อมโลหะ มีความสามารถในการซ่อมบำรุงจักรอุตสาหกรรมต่างๆ และจักรพิเศษได้ มีความสามารถ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถในการ ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และแก้ไขข้อขัดข้องของครุภัณฑ์สำนักงานให้อยู่ในสภาพเดิม สามารถใช้งานได้ ดูแลทำความสะอาด บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง,

กลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ ครูฝึกอาชีพ 1 อัตรา อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจโรงแรมและที่พัก หรือสาขาอื่นๆ ที่มีโครงสร้างหลักสูตรใกล้เคียง มีความสามารถและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถในการอำนวยการสอบ สอนและฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมาย เสนอแนะ การปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร จัดทำและปรับปรุงคู่มือตำราการสอนและฝึกอบรม ให้คำปรึกษา แนะนำ และประเมินผลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ทุกตำแหน่งต้องมีประสบการณ์ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษย-สัมพันธ์ที่ดี และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้น สมัครที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0-2475-4473 ระหว่าง 23-31 ม.ค.นี้.

หมึกเขียว

9 ม.ค. 2560 09:39 ไทยรัฐ