วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียวร่างแผนพัฒนาคนพิการเน้นเข้าถึงสิทธิ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยผลประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” มี 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1.เสริมพลังอำนาจคนพิการและองค์กรด้านคนพิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง 2.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง 3.เสริมสร้างความเข้าใจและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 4.สร้างสภาพแวดล้อมและบริการสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และ 5.ส่งเสริมการบูรณาการเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนงานสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำปี 2560 พร้อมอนุมัติเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกว่า 52 ล้านบาท โดยให้มีการเพิ่มจำนวนผู้ช่วยคนพิการ และปรับปรุงระเบียบค่าบริหารในการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ.

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” มี 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 9 ม.ค. 2560 01:09 ไทยรัฐ