บริการข่าวไทยรัฐ

ลดแยกครูออกจาก นร.

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ก้าวตามพ่อ ให้ครูรักเด็ก ให้เด็กรักครู เป็นประตูสู่การสร้างพลเมืองดี มีศีลธรรม ตามคำพ่อสอน” ระหว่างเปิดการประชุมปฏิบัติการการศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ ระดับชาติด้วยคำพ่อสอน ครั้งที่ 1 เมื่อเร็วๆนี้ว่า การพัฒนาการศึกษาต้องดำเนินตามปณิธานของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระองค์ได้เน้นย้ำสองเรื่องคือ คุณภาพ และคุณธรรม โดยครูต้องสอนเด็กให้มีน้ำใจ ไม่ใช่สอนให้คิดแต่จะแข่งขันกับเพื่อน แต่ต้องแข่งขันกับตนเอง ซึ่งทุกภาคส่วนต่างเห็นชอบและสนับสนุน สอดคล้องกับงานวิจัยด้านการศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กแข่งขันกับตนเอง จะพัฒนาศักยภาพการเรียนได้มากกว่า นอกจากนี้ครูต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นต้น อบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ช่วยเหลือดูแลซึ่งกัน และกัน และต้องลดแยกครูออกจากนักเรียน เช่น โอนย้ายหรือมุ่งแต่การทำวิทยานิพนธ์ ซึ่ง ศธ.จะหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของประเทศต่อไป.