วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ศก.ฟุ้ง! วาดฝันผลงานปฏิรูป เร่งดันผุด ก.ม.4 ฉบับบังคับใช้จริง

สปท.ศก.เปิดโรดแม็ป ปี 60 เร่งผลักดัน ก.ม.4 ฉบับ วาดฝันผลงานเศรษฐกิจ มั่นใจแผนปฏิรูปสำเร็จ สร้างความอยู่ดีกินดียั่งยืนให้คนไทย

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 60 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวถึง การทำงานของ กมธ.เศรษฐกิจในรอบปีที่ผ่านมาว่า ได้จัดทำแนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจเสนอต่อที่ประชุม สปท.ต่อเนื่องในประเด็นที่หลากหลายกว้างขวางมากกว่า 25 เรื่อง ภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1. การก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 2. การลดความเหลื่อมล้ำของเศรษฐกิจ 3. การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. การสร้างความยั่งยืนทางการเงินและการคลัง ประเด็นเหล่านี้เกี่ยวพันกับเกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม ธนาคารที่ดิน สถาบันการเงินชุมชน การประกันภัยการเกษตร การปฏิรูประบบสหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยน การให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน เศรษฐกิจผู้สูงวัย กฎหมายการแข่งขันทางการค้า สังคมผู้ประกอบการ ระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมหลัก และระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ อาทิ ชีวภาพ ดิจิตอล เศรษฐกิจเงินสร้างสรรค์ ระบบทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการปฏิรูปสำเร็จจะนำไปสู่การยกระดับชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดียั่งยืนกับคนไทยทั้งประเทศ

นายกอบศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับหัวใจสำคัญการขับเคลื่อนในขั้นต่อไป อยู่ที่การนำเอาแนวคิดเหล่านี้ไปสู่การออกกฎหมายและปฏิบัติจริง โดยทำงานร่วมกับกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในการผ่านร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการในวาระแรกแล้วเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา รวมทั้งขับเคลื่อนให้ร่าง พ.ร.บ.สถาบันการเงินชุมชน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน และ พ.ร.บ.สหกรณ์ (แก้ไขเพิ่มเติม) ได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากรัฐบาล และนำเสนอต่อ สนช.เพื่อตราเป็นกฎหมายต่อไป พร้อมกับต้องทำควบคู่อีกด้าน คือ การร่วมทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ในการออกนโยบาย การแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่นำไปสู่การปฏิบัติจริง เช่น กรณีของการประกันภัยการเกษตร ที่กระทรวงการคลังได้เร่งทำไปแล้วเมื่อกลางปี 59 ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิตปี 59 จำนวน 30 ล้านไร่ ซึ่งหากเราสามารถขยายออกไปสู่พืชผลอื่นๆ และขยายพื้นที่ให้กว้างยิ่งขึ้นต่อไป ก็จะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของพี่น้องชาวเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง

สปท.ศก.เปิดโรดแม็ป ปี 60 เร่งผลักดัน ก.ม.4 ฉบับ วาดฝันผลงานเศรษฐกิจ มั่นใจแผนปฏิรูปสำเร็จ สร้างความอยู่ดีกินดียั่งยืนให้คนไทย 8 ม.ค. 2560 14:34 ไทยรัฐ