วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สะพานของ พล.อ.ประยุทธ์

บทเพลงที่ชื่อว่า สะพาน ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาแต่งไว้เป็นเพลงประจำของรัฐบาลชุดนี้ มีความหมายถึงการก้าวข้ามภารกิจในการเปลี่ยนผ่าน ปฏิรูป และการสร้างความปรองดองในเวลาเดียวกัน ช่วยให้คนไทย ก้าวข้ามอุปสรรค ก้าวพ้นกับดัก ก้าวไปสู่ฝั่งฝันและความหวัง ก้าวให้พบกับอนาคตที่ดีกว่า

เป็นตัวกลางความขัดแย้งและผสานกลุ่มพลังต่างๆ

สำหรับ สายน้ำที่เชี่ยวกราก ใต้สะพาน คือ ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ความไม่เคารพกฎหมาย ไม่รู้สิทธิและหน้าที่ ความไม่เข้าใจประชาธิปไตย วัตถุนิยม บริโภคนิยม

ปัญหา ภายในประเทศ ที่สะสม และปัญหาอนาคตปากท้อง ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ทุจริตคอร์รัปชัน การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือคนแก่

ปัญหา จากนอกประเทศ เช่น ยาเสพติด การก่อการร้าย สิ่งแวดล้อม โลกร้อน ภาวะเศรษฐกิจถดถอย มาตรการกีดกันทางการค้า เป็นต้น

ปัญหาข้อมูลข่าวสาร โซเชียลมีเดีย ที่มีผลกระทบกับอารมณ์และการตัดสินใจของประชาชน ถ้าหากว่ามีการบิดเบือนข้อเท็จจริง มีการเข้าไม่ถึงแหล่งข่าวที่ถูกต้อง หรือการสร้างความเข้าใจของภาครัฐมีข้อจำกัด

ดังนั้น สะพานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องมั่นคง มีการแก้ปัญหา อย่างบูรณาการและยั่งยืน และการแก้ปัญหาเร่งด่วนโดยอำนาจพิเศษตามมาตรา 44

เรื่องความปรองดอง ได้มีการตั้ง คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดอง ไว้ 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการปรองดอง คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินและยุทธศาสตร์ ใน 5 ปีแรก

เพื่อเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ

ความหมายตาม หน้าที่ ภารกิจ สะพานของ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นตำนานทันที ถ้าแก้ไขปัญหาวิกฤติการเมือง และสร้างความปรองดองได้สำเร็จ

เพราะไม่ว่า เศรษฐกิจ การเมือง หรือสังคม ที่เกิดวิกฤติมาเป็นเวลานับ 10 ปี ก็เพราะความขัดแย้งของคนไทยด้วยกันเอง ความปรองดองที่ว่าจะต้องเริ่มจาก ข้างบนลงมาถึงข้างล่าง ถ้าข้างบนยังไม่ปรองดอง ข้างล่างก็ไม่สามารถจะปรองดองได้ เข้าทำนองหัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก

เคยมีคำถามว่า ทำไม พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ใช้มาตรา 44 จัดการปรองดองเสียให้สะเด็ดน้ำเพราะไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนขึ้นมา ก็ไม่สามารถที่จะปรองดองได้สำเร็จแต่ยิ่งเป็นการสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น

สะพาน พล.อ.ประยุทธ์จะมั่นคงแข็งแรงขนาดไหนก็ตาม ถ้ายังไม่สามารถเป็นตัวกลางในการก้าวข้ามไปสู่การปรองดองได้ วันหนึ่งสะพานที่ว่าก็จะกลายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของพื้นที่ความขัดแย้งเท่านั้นเอง.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

8 ม.ค. 2560 14:33 ไทยรัฐ