วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งรัดจับทุจริต

โดย ซี.12

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัด ติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ให้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

จึงมีการจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานและตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาเพื่อย้ำเตือนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ส่ง ตัวอย่างของเรื่องราวดังกล่าวมาเผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ในเรื่อง เงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต นั้น

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเร่งรัด ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ.2556 ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัดติดตามหน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้รับทราบผลการดำเนินการทั้งการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน การดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยโดยเร็วและรายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ดำเนินกิจการของรัฐและได้รับเงินอุดหนุน หรือเงิน หรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการ หรือฐานะอื่นใดบรรดาซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือถูกสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ

“เงินขาดบัญชี” หมายความว่า การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินของหน่วยงานของรัฐ หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งใดมีกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตไม่ว่าหน่วยงานแห่งนั้นจะตรวจพบเองหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจพบ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการให้มีการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน รวมทั้งมีการดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางวินัยแก่ผู้เกี่ยวข้องโดยเร็ว และแจ้งให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยด่วนและแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน จนกว่าจะมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จ

กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสามารถเรียกให้หน่วยงานนั้นหรือเจ้าหน้าที่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือ

ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากหน่วยงานดังกล่าวมิได้ดำเนินการแจ้งผลให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ

นี่เป็นรายละเอียดในระเบียบที่ทุกหน่วยต้องถือปฏิบัติ วันพรุ่งนี้จะมีตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆ.

“ซี.12”

8 ม.ค. 2560 10:58 ไทยรัฐ