บริการข่าวไทยรัฐ

ขยายวงเงินนํ้าท่วม 50 ล้านใน 9 จังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน บ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์อุทกภัยมีแนวโน้มขยายวงกว้าง พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ประกาศยกระดับ การจัดการสาธารณภัยจากระดับ 2 (สาธารณภัยขนาด กลาง) เป็นระดับ 3 (สาธารณภัยขนาดใหญ่) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 ประกอบกับรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลด้านชีวิต ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยของผู้ประสบภัย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัด ภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา ปัตตานี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และชุมพร (เพิ่มเติม) จังหวัดละ 50,000,000 บาท เพื่อให้จังหวัดสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง รวมทั้ง สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยได้อย่างทันท่วงทีตามนโยบายรัฐบาล.