วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 1 ราย-ยศต่ำกว่านายพล 5 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 1 ราย และยศทหารต่ำกว่านายพล 5 ราย...

มีรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นต่ำกว่านายพล โดยระบุว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พลเรือตรี ให้แก่ นาวาเอก อนุชา นาคทับทิม ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560
 
นอกจากนี้ ยังมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 5 ราย ดังนี้ 1. ว่าที่พันโทหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง 2. ว่าที่พันโทหญิง ธารีนี รอดสน เป็น พันเอกหญิง 3. ว่าที่พันโทหญิง วิมล ทองพายัพ เป็น พันเอกหญิง 4. ร้อยเอก มานิตร เมาะลาษี เป็น พันตรี และ 5. ว่าที่ร้อยเอก รันดร สอนนิ่ม เป็น พันตรี
 
ทั้งนี้ ลําดับที่ 1 ถึง 3 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป และลําดับที่ 4 ถึง 5 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล 1 ราย และยศทหารต่ำกว่านายพล 5 ราย... 7 ม.ค. 2560 17:35 ไทยรัฐ