วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสถูปนเรศวรฯเมืองงาย ถวาย “ไก่ชน”สะท้อนศรัทธา

โดย รัก-ยม

พระสถูปเจดีย์ “สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์” ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ตัวสถูปพระเจดีย์ เป็นฐาน 8 เหลี่ยม กว้าง 10.30 เมตร สูง 25.12 เมตร

สะท้อนคลื่นศรัทธา...ปาฏิหาริย์ได้จากรูปปั้น “ไก่ชน” ที่นำมาเป็นเครื่องสักการะ ที่เป็นผลด้วยทำให้ผู้คนที่เข้ามากราบสักการบูชาสมหวังตั้งใจ ดั่งใจประสงค์

รูปปั้น “ไก่ชน” น้อยใหญ่ทั้งด้านนอกติดถนนและด้านในใกล้ตัวสถูป คะเนจากสายตามีมากมายหลายร้อยเรียงรายเป็นทิวแถวรายรอบ พระสถูปทุกทิศทางอยู่ทั่วไป

ด้วยมีความเชื่อกันว่า “พระองค์ท่าน” รักการ “ชนไก่” ดังนั้นเมื่อขอพรสำเร็จ สมหวังแล้วก็จะต้องกลับมาถวายรูปปั้น “ไก่ชน”

ว่ากันว่า...ใครจะมาขออะไรนั้น ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

หากแต่ “ขอได้ทุกอย่าง” แต่จะได้หรือไม่ได้ สำเร็จเห็นผลประการใดนั้น ก็คงสุดแล้วแต่บาปบุญผลกรรมของแต่ละท่านนั่นเอง

คำบูชา “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ตั้งนะโม 3 จบ...นเรศ จิตติ สิทธิ สังโฆ นะโมพุทธายะ ปฐทวี คงคา พระภูมิ มะ เทวา ขมามิหังฯ

ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ในอดีต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงปรีชาสามารถ กอบกู้เอกราชชาติไทย

ทรงมีบุญบารมี พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลเป็นที่หวาดหวั่น น่าเกรงขามต่อข้าศึกอริราชศัตรูยิ่งนัก

พระองค์มีบทบาทในการกรีธาทัพปราบปรามยังจังหวัดต่างๆ...ทุกแห่งต่างได้จัดสร้างอนุสาวรีย์หรือไม่ก็เป็นสิ่งอนุสรณ์เพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติในพระปรีชาสามารถด้านการศึกสงคราม

ทุกสถานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้เข้ามาสักการะถวายความภักดี สำหรับชาวเชียงใหม่ ระลึกอยู่เสมอว่า... “การที่พวกเราได้อยู่อย่างเป็นสุขจนกระทั่งทุกวันนี้ ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีเมตตาต่อชาติไทย”

นำมาซึ่งความเห็นที่ตรงกันว่าควรจะร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงพระองค์ เนื่องด้วยบริเวณ “บ้านเมืองงาย” ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาวแห่งนี้ เป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงยั้งทัพตั้งค่าย

เตรียมตัวเข้าโจมตีขับไล่อริราชศัตรู โดยมีหลักฐานปรากฏชัดจากไม้รั้วค่ายซึ่งยังมีอยู่มากในบริเวณนั้น ประกอบด้วย “พระสถูปเจดีย์” ซึ่งอยู่นอกเขตประเทศไทยได้ชำรุดทรุดโทรม...ถูกทำลายไป จึงควรสร้างขึ้นในที่แห่งนี้แทน

“พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประดิษฐานอยู่ที่ด้านหนึ่งของเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม โดยแต่ละด้านของฐานจะเป็นแผ่นศิลา สลักเรื่องราวพระราชกรณียกิจสลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าบรรยายพระราชประวัติเอาไว้...

พื้นที่ด้านหลังจะเป็น “ค่ายหลวงจำลอง” ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของพระองค์ สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา

ด้วยเดชาภินิหาร “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระสยามเทวาธิราชเป็นอาทิ ขอพระวิญญาณของพระองค์ไม่ว่าทิพยวิมานชั้นฟ้าใดๆ ได้โปรดรับรู้ในความยึดมั่นกตัญญู จงรักภักดี ของบรรดาชาวไทยทั้งมวลอันมีต่อพระองค์ไม่เสื่อมคลาย

พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณต่อดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ว่าพวกเราพร้อมที่จะเจริญรอยตามพระยุคลบาท ในอันที่จะรักษาผืนแผ่นดินไทยทุกกระเบียดนิ้ว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานไว้แก่คนทั้งมวล ให้ยืนยงคงอยู่ตราบชั่วฟ้าดินสลาย.

รัก–ยม

7 ม.ค. 2560 09:59 ไทยรัฐ