วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แผนกีฬาฉบับ 6 แตกต่าง! หรือเหมือนเดิม

เริ่มศักราชใหม่ พ.ศ.2560 ก็เข้าสู่ช่วงเวลาของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) แบบเต็มตัวแล้ว โดย “ฮอตสปอร์ต” จะออกสตาร์ตปี ด้วยการนำไปรู้จักกับเนื้อหาของแผนพัฒนาการกีฬาฉบับใหม่ ซึ่งหลักๆแล้ว วิสัยทัศน์ จะมองไปที่การกีฬาเป็นส่วนสำคัญของวิถีชีวิตประชาชน ทุกภาคส่วนเป็นกลไกในการสร้างคุณค่าทางสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

ส่วนเป้าประสงค์ต้องการให้ประชากรทุกภาคส่วนมีความสนใจในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา, นักกีฬาผู้แทนของไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับอาเซียน เอเชีย และโลก เพื่อสร้างความสามัคคีนำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่คนในชาติ และอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีการเติบโตต่อเนื่อง อย่างยั่งยืน

สำหรับตัวชี้วัด อยากเห็นประชากรทุกภาคส่วนออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของประชากรทั้งประเทศ, อันดับในมหกรรมกีฬานานาชาติของนักกีฬาไทย ไม่ต่ำกว่าที่ 7 ของเอเชีย ในโอลิมปิกเกมส์ ที่ 6 กีฬาเอเชียนเกมส์ และที่ 1 กีฬาซีเกมส์ รวมทั้งอันดับของนักกีฬาคนพิการไม่ต่ำกว่าที่ 6 ของเอเชีย ในกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ ที่ 6 กีฬา เอเชียนพาราเกมส์ และที่ 1 กีฬาอาเซียนพาราเกมส์

ขณะที่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 จะมีข้อแตกต่างจากแผนฉบับก่อนอยู่ 6 ประเด็น เริ่มจาก 1. กระบวนการจัดทำแผน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานกีฬาตั้งแต่การร่างแผนฯ ไปจนถึงกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ

2. การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมกีฬา ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและการสร้างบรรยากาศการลงทุนในธุรกิจการกีฬา, 3. การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนาการกีฬา ผลักดันให้เอกชนร่วมมือกับภาครัฐในการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศ

4.การรวมยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการอาชีพ เพื่อส่งเสริมความต่อเนื่องในการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความสำเร็จของนักกีฬา ตั้งแต่ระดับเป็นเลิศ จนถึงระดับอาชีพอย่างยั่งยืน, 5. การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ

และ 6.การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เพื่อยกระดับการศึกษาด้านการกีฬา จัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ เพื่อยกระดับ ส่งเสริมการศึกษาด้านการกีฬา ผลิตบุคลากรคุณภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกีฬา

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า แผนพัฒนาการกีฬาฉบับที่ 6 จะเน้นการทำงานแบบเชื่อมโยงกับทุกฝ่ายมากขึ้น มีงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนการทำงาน มีคณะกรรมการกำกับนโยบายการกีฬาแห่งชาติ หรือซุปเปอร์บอร์ด คอยดูทิศทาง แนวทางสิ่งที่ควรจะเป็นของกีฬาไทย รวมทั้งมี มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ และอุตสาหกรรมกีฬา เกิดขึ้นควบคู่กันไป

โดยจะเดินหน้าผลักดันให้มีการบรรจุงานให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ อย่างเป็นเรื่องเป็นราว ซึ่งจะได้เสนอประเด็นนี้ให้ซุปเปอร์บอร์ดได้พิจารณา เพื่อทำเป็นนโยบายต่อไป พร้อมกันนี้ การที่จะมีมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติขึ้นมา ก็จะทำให้วิชาชีพด้านนี้แข็งแกร่งเป็นที่ต้องการของสังคมกว่าเดิม หางานได้ง่ายขึ้น

เรียกได้ว่า ภาพรวมแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับ 6 มีความแตกต่างจากแผนฉบับก่อนๆอยู่มากทีเดียว แต่นั่นเป็นเพียงหลักเกณฑ์ที่ถูกเขียนขึ้นและได้ผ่านความเห็นชอบ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น ส่วนในท้ายที่สุด ผลที่เกิดขึ้น แผนดังกล่าวจะก้าวไปถึงเป้าประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม

เฉพาะแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ซึ่งถูกตราหน้าว่า ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงนั้น แผนฉบับ 6 นี้ จึงต้องยิ่งพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่า มีดีกว่าเดิม เพราะหากไม่สามารถทำได้ ก็จะกลายเป็นล้มเหลวในทันทีเช่นกัน

ไม่มีอะไรต่างไปจากเดิม...

กัญจน์ ศิริวุฒิ เรื่อง

7 ม.ค. 2560 09:14 ไทยรัฐ