วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.เข้มเกณฑ์แบงก์ขายประกัน ห้ามบังคับ-ขายพ่วงผลิตภัณฑ์ แอบแทงกั๊กบอกข้อมูลคลุมเครือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)โดยสายกำกับสถาบันการเงิน ได้ออกหนังสือเวียน การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) ลงวันที่ 5 ม.ค. โดย ธปท.เน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศและแนวนโยบายของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำหรือนำเสนอบริการการประกันภัย ซึ่งต้องควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับภายในของธนาคารพาณิชย์อย่างเคร่งครัดทั้งในการขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพียงอย่างเดียว และการขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นของธนาคารพาณิชย์ โดยการขายผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์จะต้อง 1.เสนอขายประกันชีวิตที่อาจทำให้ลูกค้าเข้าใจผิดว่าเป็นเงินฝาก 2.เสนอขายประกันภัยควรสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3.เสนอขายประกันภัยหรือขายประกันภัยควบคู่เงินฝาก ควรชี้แจงถึงข้อมูลผลประโยชน์และเงื่อนไขประโยชน์ทั้งสองด้าน 4.เสนอขายผลิตภัณฑ์ในด้านเงินฝาก สินเชื่อ และผลิตภัณฑ์พื้นฐานอื่นๆ ต้องไม่บังคับขายประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 5.เสนอขายประกันภัย ต้องกระทำโดยพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต ห้ามมิให้พนักงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเสนอขายประกันภัยต่อลูกค้า

ทั้งนี้ ธปท.ระบุด้วยว่า นอนแบงก์ไม่ควรบังคับขายประกันภัยกับลูกค้า โดยอ้างว่ามีผลต่อการพิจารณาออกบัตรเครดิต หรือการอนุมัติสินเชื่อ ขณะที่หากมีการเสนอขายประกันภัย นอนแบงก์จะต้องดำเนินการดังนี้ 1.จะชี้แจงถึงข้อมูลการประกันภัยเกี่ยวกับผลประโยชน์และเงื่อนไขที่อาจทำให้ลูกค้าเสียประโยชน์ อย่างถูกต้อง 2.เสนอขายประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งความสามารถในการชำระค่าเบี้ยประกันภัย และความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ 3.เสนอขายประกันภัยโดยพนักงานที่ได้รับใบอนุญาต และมีการแสดงตนให้ลูกค้าเข้าใจว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวก่อนเริ่มเสนอขาย รวมทั้งกำกับดูแลมิให้พนักงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเสนอขายประกันภัยต่อลูกค้า.

ธปท.ได้ออกหนังสือเวียน การขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยผ่านธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่สถาบันการเงิน โดย ธปท.เน้นย้ำให้ธนาคารพาณิชย์ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามประกาศและแนวนโยบายของ ธปท. ที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำหรือนำ 7 ม.ค. 2560 01:21 7 ม.ค. 2560 01:24 ไทยรัฐ