วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ
ผลหวยไทยรัฐงวดนี้จะออกอะไร ติดตามผลหวยงวดนี้ ตรวจหวย ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช็คหวยและตรวจสลากที่ต้องต้องแม่นยำ

ศตวรรษิกชน

โดย ซี.12

เคยเอ่ยถึงโครงการศึกษาวิจัยของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” มาแล้ว

ต่อมาเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการนำเสนอผลการศึกษานำโดย ศ.เกียรติคุณ ปราโมทย์ ประสาทกุล คณะผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ 1.แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์และสุขภาพอนามัยของประชากรผู้สูงอายุวัยปลายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป 2.การศึกษาสถานะสุขภาพของผู้สูงอายุวัยปลายของศตวรรษิกชนคนร้อยปี

ประเด็นแรก คณะผู้วิจัยได้สำรวจข้อมูลจากสำมะโนประชากรหลายชุดเพื่อนำมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้างเพศและอายุ แบบแผนการตาย ความน่าจะเป็นของการรอดชีพ และสุขภาพอนามัยของประชากรอายุ 80 ปีขึ้นไป จากการศึกษาพบว่าประชากรกลุ่มนี้กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งจะกลายเป็นประชากรเปราะบางกลุ่มใหญ่มากประมาณ 3.9 ล้านคนในอีก 20 ปีข้างหน้า

ผลการวิจัยชี้ว่า แม้ผู้สูงอายุหญิงวัยปลายจะมีชีวิตยืนยาวกว่าเพศชาย แต่ผู้สูงอายุหญิงกลับต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีสุขภาพดีและไม่ทุพพลภาพด้วยสัดส่วนของระยะเวลาที่น้อยกว่าผู้สูงอายุชาย

ประเด็นที่สอง คณะผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบข้อมูลศตวรรษิกชนจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองตามระเบียบวิธีวิจัย โดยการทำวิจัยภาคสนามในพื้นที่ 4 จังหวัดในแต่ละภาคและในกรุงเทพฯ เพื่อทำการสำรวจว่าประชากรที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และได้นำสัดส่วนของคนร้อยปีในพื้นที่ตัวอย่างไปใช้คาดประมาณจำนวนคนร้อยปีโดยรวมของทั้งประเทศ พบว่ามีคนร้อยปีที่คาดประมาณว่ายังมีชีวิตอยู่และอายุถึง 100 ปีจริง 1,026 คน

ถึงแม้ว่าข้อค้นพบจากทั้งสองประเด็นยังไม่ได้ตอบโจทย์สำคัญของการวิจัยว่าอะไรคือปัจจัยที่นับว่าเป็นตัวชี้วัด “ความยืนยาวของชีวิต” แต่นับเป็นคุณูปการที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ประโยชน์หลายประการ คือ

ประการหนึ่ง กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการทะเบียนราษฎรสามารถนำผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงระบบข้อมูลทะเบียนราษฎรให้สมบูรณ์แบบและใช้เป็นฐานที่สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นและนำไปใช้อ้างอิงได้

ประการที่สอง ภาครัฐมีฐานข้อมูลประชากรที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงมากยิ่งขึ้น และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางนโยบายด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมในฐานะ Linkage Center หรือการบริการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการอุดหนุนเด็กแรกเกิด ฯลฯ

ประการที่สาม คือการที่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาภาคเอกชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ ได้แก่ การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สุขภาวะทางกายและจิตใจ โภชนาการ การสาธารณสุข การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

ทราบว่าขณะนี้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเองก็อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบัน โดยอยู่ระหว่างการสำรวจกลุ่มประชากรที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนปี 2459) คู่ขนานไปกับโครงการวิจัยนี้ด้วยเช่นกัน

บ้านไหนใครมีศตวรรษิกชนคนร้อยปีอยู่ในบ้านก็เหมือนมีพระคุ้มครองมากกว่าเป็นภาระ.

“ซี.12”