วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระองค์ภา ดีพระทัยที่โครงการกำลังใจฯ มีส่วนช่วยชาติและสังคมดูแลผู้ด้อยโอกาส

พระองค์ภา ดีพระทัยที่โครงการกำลังใจฯ มีส่วนช่วยชาติและสังคมดูแลผู้ด้อยโอกาส

  • Share:

โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นไปที่กลุ่มผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขัง ได้ดำเนินโครงการมาครบ 10 ปี และเพื่อระดมความคิดเห็นของภาค ส่วนต่างๆ นำมาปรับการดำเนินงานให้ก้าวต่อไปในอนาคต จึงจัดประชุมในหัวข้อ กำลังใจฯ 1 ทศวรรษ สู่ “นวัตสังคมไทย” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชา การมาร่วมประชุม พร้อมแสดงผลงาน งานฝีมือของผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้เสด็จเป็นประธานเปิดงาน พร้อมประทานพระดำรัสว่า การที่พระองค์ทรงเริ่มจัดโครงการนี้ ประการหนึ่ง เพราะได้แรงบันดาลใจจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในเมืองไทย และอีกประการหนึ่งเมื่อพระองค์ได้ทรงศึกษาและได้ทำงานด้านนิติศาสตร์ จึงได้เห็นว่า กระบวนการยุติธรรม ซึ่งในบางครั้งเป็นการยากที่ทำให้บุคคลด้อยโอกาสเข้าถึงได้ ทั้งทุกคนก็ต้องการกำลังใจและเป็นกำลังใจให้กันและกันได้ หมายถึงว่า การมีน้ำใจ เมตตากรุณาต่อกันนั่นเอง จึงเป็นที่มาของการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มกระบวนการยุติธรรม ซึ่งเริ่มต้นจากกลุ่มผู้ต้องขัง จากการลงเรือนจำ พื้นที่ และได้สัมผัสปัญหาผู้ต้องขังทั้งหญิงและชายในเรือนจำ ทำให้พระองค์ได้ค้นพบแนวทางแก้ไขปัญหาหลายๆอย่าง ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ในเรื่องการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ข้อกำหนดกรุงเทพ นับว่าเป็นสิ่งที่มาจากจุดเล็กๆ ในระหว่างเวลานั้นที่พระองค์ทรงผลักดันให้เกิดขึ้น

ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว พระองค์ได้ประเมินผลการทำงาน และพบว่าโครงการกำลังใจฯ ในยามที่ ทำงานลงไปในเชิงลึก สัมผัสกับปัญหาจริงๆ และรับทราบปัญหา และความต้องการของผู้ต้องขัง ก็จะแสวงหากิจกรรมและแนวทางใหม่ๆ ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขัง รวมทั้งพัฒนาแนวทางที่จะให้ผู้ต้องขังมีการปรับพฤติกรรมนิสัยให้ดีขึ้น ส่วนความพยายามที่จะไม่ส่งคนเข้าเรือนจำนั้น เป็นส่วนหนึ่งในข้อกำหนดกรุงเทพ การไม่ส่งคนเข้าเรือนจำ หมายถึงว่า การหาแนวทางปรับพฤติกรรมนิสัยด้วยวิธีอื่นๆ ที่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติของคดี และธรรมชาติของผู้ต้องขังเหล่านั้นด้วย

พระองค์รู้สึกดีพระทัยอย่างยิ่งที่โครงการกำลังใจฯ ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และนโยบาย หลักสูตรการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือแก้ไขระเบียบต่างๆ ที่พยายามจะไม่ส่งคนที่เป็นอาชญากรอย่างแท้จริงเข้าเรือนจำ และพยายามจะหาแนวทางที่ดี ที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นี่คือความภูมิใจของโครงการกำลังใจฯ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการกำลังใจฯ ทุกคน ที่มีส่วนช่วยประเทศชาติ ช่วยสังคมในการดูแลผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสในการใช้ชีวิตที่ดี และมีการปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

สิ่งหนึ่งที่พระองค์อยากจะฝากทุกคน รวมทั้งอยากจะฝากคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คือ ขอให้ทุกคนมีการให้โอกาสแก่ผู้ที่เคยพลาดพลั้ง และช่วยกันให้กำลังใจ และส่งเสริมให้ผู้ที่เคยพลาดพลั้งได้มีโอกาสเรียนรู้และปรับตัวคืนสู่สังคม ซึ่งการให้โอกาสนั้น หมายถึงการ ไม่รังเกียจ ให้อภัย อันเป็นการสร้างทางเลือกให้แก่ผู้ที่เคยผิดพลาด และเป็นแนวทางที่จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ นอกจาก นี้ พระองค์ยังทรงมีความตั้งใจว่า อาจ จะมีการตั้งกลุ่มหรือชมรมเพื่อน ช่วยเพื่อน เพื่อให้คนที่เคยผ่านโครงการกำลังใจฯมาแล้ว ได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อสังคมและเพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกใหม่ ให้ได้กลับไปยืนอยู่ในสังคมอย่างสง่างาม ส่วนสิ่งหนึ่งที่โครงการกำลังใจฯ ต้อง ทำต่อไปคือ การพยายามเสริมสร้างความรู้ให้แก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมการศึกษา ครอบคลุมทั้งวิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ ในการที่จะนำประเด็นต่างๆ มาจัดทำโครงการนำร่อง เพื่อการปฏิบัติ ซึ่งถ้าหากเกิดผลดี ก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่หลักรับไปทำเป็นงานประจำ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้