ไลฟ์สไตล์
100 year

คสช.ใช้ ม.44 ปลด 'สุขุมพันธุ์' พ้นผู้ว่าฯ กทม. ให้ 'อัศวิน' แทน

ไทยรัฐออนไลน์
18 ต.ค. 2559 13:13 น.
SHARE

นายกฯใช้ มาตรา 44 สั่งปลด "สุขุมพันธ์ุ-ทีมรองผู้ว่าฯ กทม." พ้นตำแหน่ง ตั้ง "อัศวิน ขวัญเมือง" ขึ้นเป็นผู้ว่าฯ กทม.แทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 ต.ค.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า ตามที่มีคําสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 50/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ลงวันที่ 25 ส.ค.2559 ซึ่งให้ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวนั้น เนื่องจากการตรวจสอบหรือการสอบข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาต่างๆ ขององค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายยังต้องดําเนินไปอีกระยะหนึ่ง ในขณะที่วาระการดํารงตําแหน่งของผู้ว่าฯ กทม.ใกล้จะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะยังไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ได้ตามประกาศ คสช. และคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ยังใช้บังคับอยู่ แต่โดยที่มีความจําเป็น ต้องเร่งจัดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นที่เรียบร้อย เกิดความต่อเนื่อง สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างมีเอกภาพ โดยคณะผู้บริหารกทม.มีอํานาจการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือดําเนินการต่างๆ และสามารถบริหารงบประมาณ บังคับบัญชาบุคลากร ตลอดจนบริหารงานบุคคลได้โดยเด็ดขาดตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นแก่ข้าราชการกทม.และประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความสะอาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ปัญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเวลาที่มีงานพิธีสําคัญ และการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในความรับผิดชอบของกทม.

ข่าวแนะนำ

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 หัวหน้าคสช.จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 1.ให้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าฯกทม. และให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. ที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่งรองผู้ว่าฯกทม. 2.ให้พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าฯกทม.เป็นผู้ว่าฯกทม. และให้มีรองผู้ว่าฯกทม. ไม่เกิน 4 คนตามที่ผู้ว่าฯกทม.แต่งตั้ง ตามมาตรา 49 (3) และมาตรา 55 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. หรือคสช.มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น สำหรับการแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าฯกทม.ให้กระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 3.เนื่องจาก มาตรา 49(3) และมาตรา 52 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ผู้ว่าฯกทม. หรือรองผู้ว่าฯกทม. ออกจากตําแหน่งได้ เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่ง หรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กทม.หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน 4.นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คสช.มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําสั่งนี้ได้ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 18 ต.ค.2559
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ดูรายละเอียดคำสั่ง ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

แต่งตั้งผู้ว่าฯกทม.ผู้ว่า กทม.คนใหม่อัศวิน ขวัญเมืองมาตรา 44สุขุมพันธ์ุ บริพัตรกรุงเทพมหานครปลดผู้ว่า กทม.ผู้ว่า กทม.ตั้ง อัศวิน แทน

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 20:12 น.