ข่าว
100 year

งานคือเงิน 19/07/59

หมึกเขียว19 ก.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

ไม่มีคำว่าทางตันสำหรับคนสู้ชีวิต

ขอเพียง ไม่ถอดใจกับปัญหาและอุปสรรค อนาคตที่สดใสรออยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม แน่นอน

หมึกเขียว ขอเป็นหนึ่งแรงใจส่งให้ คนสู้ชีวิต พร้อมอาสาสรรหาสารพัดตำแหน่งงานน่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กองพัฒนานักศึกษา งานกีฬา วุฒิปริญญาตรี ด้าน พลศึกษา, นักวิชาการ 1 อัตรา กองพัฒนานักศึกษา งานระบบสารสนเทศเพื่อกิจการนักศึกษา วุฒิปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา (หากมีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศแก่การปฏิบัติงาน และ/หรือมีความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา และ/หรือมีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Database HTML PHP SQL Photoshop Illustrator Flash รวมถึงโปรแกรมที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานอื่นๆ ในเบื้องต้นจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สมัครที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร. 0-2665- 3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 22 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารและอ่านตำรา/คู่มือปฏิบัติการที่เป็นภาษาอังกฤษได้ (หากมีประสบการณ์การทำงานโรงงานหรือห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และประสบการณ์ สมัครที่ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ถึง 22 ก.ค.นี้

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี การจัดการเลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระยะเวลาการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556–2559) และภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ โดยทำสัญญาจ้างเป็นรายปี ครั้งละไม่เกิน 1 ปีงบประมาณและจะจัดจ้างต่อเนื่องเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ สมัครที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เลขที่ 285 ถนนศุขประยูร ต.หน้าเมือง จ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา โทร. 0-3882-4420 ถึง 22 ก.ค.นี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิค สังกัดสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์ สมัครที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรและพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 1) ถึง 22 ก.ค.นี้

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลารับเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต กลุ่มงานปริญญาบัณฑิต วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี, เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยพัสดุ กลุ่มงานบริหารการเงินและงบประมาณ วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป โดยเฉพาะ Microsoft Office และเครือข่าย Internet สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างดี (หากมีความรู้พื้นฐานในระเบียบพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline สอบถามเพิ่มเติมที่หน่วยบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 3 อาคารเทพทวารวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-2017 ต่อ 325 ถึง 24 ก.ค.นี้

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ รับ พนักงานรายวัน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดศูนย์การแพทย์ฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา มีความสามารถในการเขียนโครงการ ดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้น สามารถจัดประชุม เขียนวาระการประชุมและสรุปผลการประชุม มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์และมีจิตใจในการให้บริการ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Microsoft Word, Excel, Power Point และสามารถใช้ Internet ได้ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด (หากมีประสบการณ์ในงานด้านกิจกรรมนิสิตนักศึกษา หรือเป็นนักกิจกรรมนิสิตนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ และงานพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สมัครที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร. 0-3739-5451 (-5) ต่อ 60224, 60225 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207 (-8) ถึง 25 ก.ค.นี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รับอาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เน้นการทำวิจัยสาขาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เอกเหมือง ข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทุกตำแหน่งต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษได้แก่ TOEFL (PBL) ขั้นต่ำ 600 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือหากคะแนน TOEFL (PBL) ตั้งแต่ 500 คะแนน แต่ไม่ถึง 600 คะแนน ต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอน ตามที่สถาบันกำหนด สอบถามและสมัครที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 0-2329-8400 (-11) ต่อ 204, 208 ถึง 26 ก.ค.นี้

กรมควบคุมโรค รับนายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันบำราศนราดูร, นายแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันราชประชาสมาสัย วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา, นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักวัณโรค วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักวัณโรค, พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันบำราศนราดูร และ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 6 อัตรา ปฏิบัติงานที่สถาบันราชประชาสมาสัย วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค ถนนติวานนท์ อ.เมืองนนทบุรี โทร. 0-2590-3048, 0-2590-3059 ระหว่าง 25-29 ก.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา สาขาวิชาจิตวิทยา วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก ทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร (หรือเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน) สมัครที่สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 0-2696-5207 ถึง 29 ก.ค.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิปริญญาเอก ทางด้านอักษรศาสตร์ หรือ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ภาษาศาสตร์ การสอนภาษาฝรั่งเศสในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ ฝรั่งเศสศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ต้องมีคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนด ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.pd.su.ac.th สมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31704 หรือที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร. 0-3425-3840 (-4) ต่อ 22142 หรือที่สำนักงานเลขานุการ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม โทร. 0-3425-5097 รับถึง 31 ก.ค.นี้

หมึกเขียว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

งานคือเงินหมึกเขียวรับสมัครงานประกาศรับสมัครงานงานราชการรับสมัครอาจารย์ลูกจ้างชั่วคราวคนว่างงานสมัครงานคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐไทยรัฐออนไลน์

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้