Thairath Logo
กีฬา

ก.พ.อ.อึ้งชาวอุดมฯอายุมากสุด 89 ปี

Share :
line-share-logo

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เปิดเผยว่า จากการประชุม ก.พ.อ. ที่ประชุมรับทราบข้อมูลโครงสร้างอายุของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ปี 2558 จำนวน 77 แห่ง จำนวน 176,849 คน ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรประเภทอื่นๆ โดยมีบุคลากรอายุรวมเฉลี่ย 39.78 ปี เป็นผู้มีอายุสูงสุด 89 ปี และต่ำสุด 16 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด อายุเฉลี่ย 37.14 ปี ปริญญาโท อายุเฉลี่ย 42.17 ปี ปริญญาเอก อายุเฉลี่ย 44.26 ปี และต่ำกว่าปริญญาตรี อายุเฉลี่ย 39.75 ปี

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ส่วนโครงสร้างอายุเฉลี่ยบุคลากรแบ่งเป็น 1.กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีอายุเฉลี่ยมากที่สุดคือ 42.24 ปี จากบุคลากร 27,031 คน อายุสูงสุด 86 ปี อายุต่ำสุด 16 ปี 2.กลุ่มมหาวิทยาลัยเทค
โนโลยีราชมงคล อายุเฉลี่ย 39.82 ปี จากบุคลากร 14,231 คน อายุสูงสุด 69 ปี อายุต่ำสุด 18 ปี 3.สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ อายุเฉลี่ย 39.71 ปี จากบุคลากร 66,500 คน อายุสูงสุด 84 ปี อายุต่ำสุด 21 ปี และ 4.สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ อายุเฉลี่ย 38.88 ปี จากบุคลากร 69,087 คน อายุสูงสุด 89 ปี อายุต่ำสุด 18 ปี ทั้งนี้ จำนวนข้าราชการที่จะเกษียณ อายุราชการ ปี 2558-2571 พบปี 2563 จะมีผู้เกษียณ อายุราชการมากสุด 1,691 คน ขณะที่ปี 2570-2571 มีข้าราชการเหลือต่ำสุดคือน้อยกว่า 10,000 คน ดังนั้น เพื่อสร้างความสมดุลในระบบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมจึงมอบ สกอ.เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...
ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณข้าราชการสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอายุเฉลี่ยข่าวไทยรัฐฉบับพิมพ์