ข่าว
100 year

งานคือเงิน 17/05/59

หมึกเขียว17 พ.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

ไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้หากไม่มีการเริ่มต้น

หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจพร้อมอาสาสรรหาสารพัด ตำแหน่งงานโดนใจ มาฝาก คนขยันและสู้ชีวิต เสมอ ที่ งานคือเงิน

กรมการแพทย์ รับ นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ปฏิบัติงานที่สถาบันโรค ผิวหนัง วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา การบัญชี หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึง 30 กันยายน 2559

สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 19 พ.ค.นี้

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา

ภาควิชาภาษาเยอรมัน วุฒิ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน ภาษา และวรรณคดีเยอรมัน การสอนภาษาเยอรมันเป็นภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สมัครที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สอบถาม โทร.0-2696-5207 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://arts.tu.ac.th รับถึง 19 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น งานบริหารทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้าน ไฟฟ้า มีความรู้ ความสามารถในการสำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า สื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ รับส่งข้อมูลข่าวสารในภารกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน ให้คำแนะนำตอบและแก้ปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่ อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2665-3777 ต่อ 6061-6066 ถึง 19 พ.ค.นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน การตลาด การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9605 (-6), 0-2986-9434 ต่อ 3011, 3012 หรือดูรายละเอียด ที่ www.tds.tu.ac.th รับถึง 19 พ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รับ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ 1 อัตรา

ทางด้าน การจัดการการท่องเที่ยว วุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครที่ งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7520-1715, 0-7520-1733 หรือที่ งานประสานงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 11 ตึกสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 หรือ สมัครทาง ไปรษณีย์ ที่งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.trang.psu.ac.th/web52/personal/file/form17(1).pdf รับถึง 19 พ.ค.นี้

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป รับ นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ ช่าง/ไฟฟ้า ช่าง ไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทาง เครื่องกล เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม การก่อสร้าง การไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ โยธา ช่าง อุปกรณ์การแพทย์ หรือ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

นักทรัพยากรบุคคลฯ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาทาง ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการไฟฟ้า โยธา หรือ การก่อสร้าง

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รับ นักกายภาพ บำบัด 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพ บำบัดของสภากายภาพบำบัด ทุกตำแหน่งมีระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่เริ่มทำสัญญา ถึง 30 กันยายน 2559

สมัครที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 4 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ถึง 19 พ.ค.นี้

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) โครงการปริญญาโท ทางการเงิน MIF 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่ง มธ. CONC 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี

สนใจสมัครทางเว็บไซต์ คณะพาณิชย์ฯ ที่ www.tbs.tu.ac.th กรอกรายละเอียด การสมัครงานในหัวข้อ Apply Online หรือ TBS Job เลือกหัวข้อ สมัครงาน Online สอบถาม โทร. 0-2612-2253, 0-2613- 2195 ถึง 22 พ.ค.นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สังกัดโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ขยายเวลารับ สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา

วุฒิ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางคลินิก เช่น ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์ หรือ มีประสบการณ์ในการรักษาสัตว์เลี้ยงไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้ในกระบวนการทำงานของสัตว์ มาตรฐานสัตวแพทย์ในการปฏิบัติการทางการรักษา มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และ อ่าน-เขียน-พูดภาษาอังกฤษอย่างดี มีทักษะในการปฏิบัติการทางการรักษา และการใช้เครื่องมือวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถให้บริการ สื่อสาร แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การ เงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี การธนาคาร หรือ การบริหารธุรกิจ (หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป และอ่านเขียนภาษาอังกฤษอย่างดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

สังกัดฝ่ายบริหาร (หน่วยการเจ้าหน้าที่) รับ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี ในสาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ นิติศาสตร์ มีความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดฝึกอบรมสัมมนา มีทักษะการคิด วิเคราะห์ สรุป การเขียนรายงาน และความชำนาญในการพิมพ์ด้วย ความถูกต้อง มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office

สังกัดฝ่าย บริหาร (ศูนย์คอมพิวเตอร์และการเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สามารถติดตั้งบำรุงรักษา แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบ สื่อสารและโทรคมนาคม มีความรู้ความสามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษอย่างดี ทุกตำแหน่งต้องมีคะแนน ทดสอบภาษาอังกฤษ (ผลทดสอบไม่เกิน 2 ปี) TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน, CULITEST ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน, CUTEP ไม่น้อยกว่า 40 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4 คะแนน และหากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครทางเว็บไซต์ที่ www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline

สอบถามที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร.0-2218-9773 รับถึง 25 พ.ค.นี้

สถาบันโรคผิวหนัง กลุ่มงานเทคนิค รับ เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา การจัดการ การตลาด การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ พณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกตำแหน่ง มี ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรค ผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 27 พ.ค.นี้

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ เพศหญิง 1 อัตรา, เพศชาย 1 อัตรา หน่วยงาน งานบริการสุขภาพชุมชน สำนักงานคณบดี อายุ 22–35 ปี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เวลา 05.00 น. (เป็นบางวัน) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ระดับดี มนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานบริการ

สมัครที่ หน่วยพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา โทร.0-2441-4370 ต่อ 2824 รับถึง 31 พ.ค.นี้ 

หมึกเขียว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

งานคือเงินหมึกเขียวคอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้