วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชี้เฟซบุ๊ก-ไอจีดึงสถิติการอ่านเพิ่ม

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจการอ่านของประชากรไทย ทุก 2 ปี โดยได้สำรวจปี 2558 ซึ่งเป็นปีแรกที่รวมการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก, ไลน์, อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ เอสเอ็มเอส และอีเมล โดยสำรวจประชากรตัวอย่าง 55,920 ครัวเรือน พบว่า การอ่านของเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 6 ปี เมื่อเทียบกับปี 2556 พบว่าเด็กเล็กใช้เวลาอ่านนานขึ้น 7 นาทีจาก 27 นาที ในปี 2556 เป็น 34 นาที ในปี 2558 ส่วนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป พบว่าอัตราการอ่านลดลงจากร้อยละ 81.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 77.7 ในปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 4.1 โดยลดลงทุกกลุ่มอายุ สำหรับประเภทของหนังสือที่อ่าน พบว่า อ่านหนังสือพิมพ์สูงสุดคือ ร้อยละ 67.3 รองลงมาคือ อ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 51.6 ส่วนประเภทของสื่อที่ทุกกลุ่มอายุนิยมอ่านมากที่สุดคือ รูปเล่มหนังสือหรือเอกสาร ร้อยละ 96.1 รองลงมาคือสื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 45.5 เว็บไซต์ ร้อยละ 17.5

นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ กล่าวต่อว่า ส่วนเวลาเฉลี่ยที่ใช้อ่าน ในปี 2558 คิดเป็น 1 ชั่วโมง 6 นาที หรือ 66 นาทีต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่อ่านเฉลี่ย 37 นาทีต่อวัน โดยกลุ่มเยาวชนใช้เวลาอ่านมากที่สุด เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 34 นาที หรือ 94 นาทีต่อวัน สาเหตุที่เพิ่ม เพราะปี 2558 ได้เพิ่มการอ่านข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ และจากการสำรวจพบผู้ไม่อ่านมีร้อยละ 22.3 โดยมีสาเหตุคือ ชอบดูโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 41.9 รองลงมาคือ ไม่มีเวลาอ่าน ร้อยละ 24.6 ไม่ชอบอ่าน ร้อยละ 24.8 อ่านหนังสือไม่ออก ร้อยละ 20.6 ตามลำดับ.

นายจรัญ หอมเทียนทอง นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจการอ่านของประชากรไทย ทุก 2 ปี 31 มี.ค. 2559 00:58 ไทยรัฐ