วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปภ.เร่งแก้ปัญหา-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชิงรุก

อธิบดี ปภ.ประสานจังหวัด เร่งแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเชิงรุก ให้ครอบคลุมทุกมิติ

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.59 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง และความแปรปรวนของสภาพอากาศ ทำให้หลายพื้นที่ประสบสาธารณภัย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง พายุฤดูร้อน ไฟป่า หมอกควัน ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน จึงได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมือป้องกันแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชิงรุก โดยตรวจสอบความเสี่ยงภัยในพื้นที่ จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย และวางแผนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมทุกมิติ

โดยให้ความสำคัญกับการเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด ประสานแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ควบคู่กับการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทันที ในส่วนของการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ประสานทุกภาคส่วน ทั้งภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม วางแผนลดการใช้น้ำให้ได้มากที่สุด สนับสนุนให้มีการใช้น้ำจากแหล่งอื่น อาทิ น้ำบาดาล แทนน้ำผิวดินตามแหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณจำกัด รวมถึงประสานชลประทานในพื้นที่จัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับช่วงน้ำทะเลหนุน เพื่อป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม ทำให้แหล่งน้ำดิบสำหรับน้ำประปา และพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ตลอดจนประสานโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่วางระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้มาตรฐานก่อนปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำ เพื่อรักษาระบบนิเวศทางน้ำป้องกันน้ำเน่าเสีย ส่งผลต่อปริมาณน้ำดิบที่จัดสรร เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำของภาคส่วนต่างๆ

สำหรับการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งหลายจังหวัดคุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้น มีเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่คุณภาพอากาศยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่า PM10 142AQI 110 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยระดมฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศและลดปริมาณหมอกควัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์ฯ เขต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 76 จังหวัด และสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสาขา 30 สาขา ใน 16 จังหวัด หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดี ปภ. ประสานจังหวัด เร่งแก้ไขปัญหาสาธารณภัยเชิงรุก ให้ครอบคลุมทุกมิติ 30 มี.ค. 2559 16:03 30 มี.ค. 2559 21:12 ไทยรัฐ