วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทิดทูน "เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน"

เมื่อ วันที่ 29 มี.ค.สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร จัดเวทีเสวนา เรื่อง “เจ้าฟ้านักพัฒนาแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวัน พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี 2 เมษายน 2559 โดยว่าที่ ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างของการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริมากมายใน 300 อำเภอของ 54 จังหวัด และยังมีโครงการในต่างประเทศถึง 12 ประเทศ มีโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ในพระราชานุเคราะห์มากกว่า 1,000 แห่ง ซึ่งการทรงงานของพระองค์จะเน้นการพัฒนาแบบบูรณาการในเรื่องหลัก ได้แก่ การศึกษา สุขภาพอนามัย การเกษตร การรักษาสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งหมดล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรแบบครบวงจร จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทย และต่างชาติ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแบบอย่างของการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 30 มี.ค. 2559 01:05 30 มี.ค. 2559 01:05 ไทยรัฐ