วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วช.ทำวิจัย "พฤติกรรมคนไทย"

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า วช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดี และพัฒนาพฤติกรรมที่ยังขาดตกบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนไทยตลอดจนสังคมไทยให้มีคุณภาพ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ การกำหนดพฤติกรรมไทยที่พึงประสงค์ การวิจัยและพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพ การพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อการวิจัยระบบพฤติกรรมไทย การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาในระบบพฤติกรรมไทย และการปรับเจตคติและการบริหารองค์กรของผู้บริหารให้ใช้การวิจัย เพื่อกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ สร้างต้นแบบพฤติกรรมที่ดี การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการนำผลการวิจัยไปใช้ได้จริง โดยการวิจัยพฤติกรรมไทยครั้งนี้ จะนำไปแก้ปัญหาสังคมเพราะการสร้างคนให้เป็นคนดีย่อมมีพฤติกรรมที่ดีเป็นตัวกำหนด ที่สำคัญ คนถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ.

วช.ได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านระบบพฤติกรรมไทย ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมดี และพัฒนาพฤติกรรมที่ยังขาดตกบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคนไทยตลอดจนสังคมไทยให้มีคุณภาพ 30 มี.ค. 2559 00:56 ไทยรัฐ