วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศปมผ. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล หลักสูตรป้องกัน-ปราบปรามค้ามนุษย์

ศปมผ. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 27 มี.ค.59 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง จัดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ มากกว่า 20 หน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน และการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทย หลักสูตรนี้ ถูกบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงของไทย และได้รับการรับรองเป็นหลักสูตรชาติทางทะเล โดยคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 25 พ.ย.58 พร้อมกับได้รับการอนุมัติจากศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ให้มีการจัดการฝึกอบรม จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรทางทะเล จำนวน 120 คน ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

​การจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มี.ค.59 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียนบีช พัทยา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพร่วม โดยมีนาวาเอก ดรณ์ ทิพนันท์ เลขานุการคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในเรือประมง เป็นผู้อำนวยฝึก ซึ่งมีพื้นที่การฝึกบริเวณอ่าวสัตหีบ โดยกองทัพเรือได้สนับสนุนเรือฝึก จำนวน 2 ลำ ประกอบด้วย เรือ ต.96 และเรือ ต.82 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน จากหน่วยที่ทำหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล และหน่วยที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดี อันประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคดีค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

​วัตถุประสงค์ของการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในห้องเรียน ทั้งในเรื่องหลักกฎหมายและเทคนิคการตรวจ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการสัมภาษณ์มาประยุกต์ใช้ในสภาวะที่เสมือนการทำงานจริง สำหรับตรวจและบังคับใช้กฎหมายในทะเล ทั้งสภาพการทำงานที่มีความยากลำบากจากสภาพคลื่นลม และความยากในการตรวจสอบและสืบหาข้อเท็จจริงจากตัวแรงงาน และผู้ควบคุมเรือ ทั้งนี้เพื่อทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความมั่นใจที่จะทำงานตามนโยบายของศูนย์บัญชาการการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เพื่อช่วยเหลือในการแก้ปัญหาการคุ้มครอง และแรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมงให้หมดสิ้นไป และมีความยั่งยืนในอนาคต. 

ศปมผ. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล หลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ 3/2559 27 มี.ค. 2559 18:42 ไทยรัฐ