วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าโคราชร่วมงาน สร้างเสริมอุดมการณ์รักสถาบัน

เมืองโคราช สร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระดับอำเภอ มีประชาชนตอบรับด้านความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรัก ความสามัคคี หันหน้าเข้าหากัน...

วันที่ 27 มี.ค. 59 ที่หอประชุมอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการสร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตำรวจ ทหาร อปท. ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และกลุ่มพลังมวลชนกว่า 200 คน ร่วมกิจกรรมในการสร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่จะหันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศชาติ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนตามแนวทางที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.ได้กำหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้

1. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนทุกภาคส่วนในระดับอำเภอ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้แทนทุกภาคส่วนในระดับอำเภอเสนอปัญหาสำคัญ และแนวทางการแก้ไขในระดับอำเภอ

3. เพื่อให้ประชาชนในระดับอำเภอเสนอแนวทางการพัฒนาอำเภอไปสู่การพัฒนาที่เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประชาชนชาวอำเภอโชคชัย และชาวนครราชสีมา มีความเข้าใจและมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาล และ คสช. ในการแก้ไขปัญหาประเทศ มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการทำให้ จ.นครราชสีมา และประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

เมืองโคราช สร้างเสริมอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระดับอำเภอ มีประชาชนตอบรับด้านความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความรัก ความสามัคคี หันหน้าเข้าหากัน... 27 มี.ค. 2559 09:57 ไทยรัฐ