วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจ 83.42% เชื่อ หากเลือกนายกฯ ไม่ได้ วุ่นวายแน่

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความเห็นประชาชน กรณีข้อเสนอปรับปรุงเนื้อหาในบทเฉพาะ
กาลของร่างรัฐธรรมนูญที่ คสช. เสนอมา 3 ข้อ โดยร้อยละ 83.42 เชื่อว่า คนที่ไม่เห็นด้วยจะออกมาคัดค้าน เคลื่อนไหว สร้างความขัดแย้งวุ่นวายในสังคม หากมีปัญหาในการเลือกนายกรัฐมนตรี...

วันที่ 27 มี.ค. 59 จากที่ประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้มีข้อสรุปเกี่ยวกับข้อเสนอปรับปรุงเนื้อหาในบทเฉพาะ
กาลของร่างรัฐธรรมนูญที่ คสช. เสนอมา 3 ข้อ โดย กรธ.รับข้อเสนอ คสช. 2 ข้อ คือ "เปิดทาง ส.ว.สรรหา-เลือกนายกฯ นอกบัญชี" แต่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวตามที่ กรธ.ได้กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,326 คน สำรวจระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1. จากที่ กรธ. ปรับปรุงเนื้อหาในบทเฉพาะกาลของร่างรัฐธรรมนูญที่ คสช.เสนอ
ประชาชน คิดว่าการปรับปรุงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญมี ผลดี-ผลเสีย อย่างไร?

1.1 เห็นชอบให้มีวุฒิสภาจำนวน 250 คน โดยแบ่งเป็น ส.ว.จำนวน 200 คน มาจากการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาจำนวน 8-10 คน ตามที่ คสช.กำหนด ส่วนอีก 50 คนมาจากการเลือกกันเองของส่วนภูมิภาคตามสาขาวิชาชีพ 20 ด้าน จำนวน 231 คน ก่อนเลือกให้เหลือ 50 คน ตามหลักเกณฑ์ที่ คสช.กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้บุคคลใน คสช. และผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการประจำสามารถเป็น ส.ว.ได้  โดย ส.ว. ไม่มีอำนาจในการเลือกนายกฯ และเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ


ผลดี คืออันดับ 1
 ได้คนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ และตัวแทนที่มาจากส่วนภูมิภาค 
74.91%


อันดับ 2 
ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน มีความเห็นมุมมองที่หลากหลาย 
72.77%


อันดับ 3
 ทำงานคล่องตัว เป็นอิสระ ตรวจสอบการทำงานได้ง่าย 
62.51%


อันดับ 4
 สานต่องานหรือนโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ สามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามเวลา
 54.81%

ผลเสีย คืออันดับ 1 
ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการเลือก ส.ว. ไม่เป็นประชาธิปไตย 
77.29%


อันดับ 2
 มีการทุจริตคอร์รัปชัน แบ่งพรรคแบ่งพวก เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง 
74.06%


อันดับ 3 
อาจเกิดความขัดแย้ง หรือมีปัญหาในการทำงานภายหลัง 
69.47%


อันดับ 4
 ส.ว. ไม่มีสิทธิอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไม่มีอำนาจในการตรวจสอบเท่าที่ควร
 63.10%

2. ประชาชนคิดอย่างไร? ต่อร่างรัฐธรรมนูญ

2.1 ยืนยันให้ใช้ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบจัดสรรปันส่วนผสม ด้วยการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้ง
เพียงหนึ่งใบ ตามที่ กรธ.ได้กำหนดไว้


ผลดี คือ

อันดับ 1
 ประหยัดงบประมาณ/กระดาษ/กำลังคนและเจ้าหน้าที่ 
70.96%


อันดับ 2 
การกาบัตรสะดวก เข้าใจง่าย กาเพียงใบเดียว 
62.40%


อันดับ 3 
เจ้าหน้าที่สามารถนับคะแนนได้เร็ว ตรวจสอบง่าย
 59.22%


อันดับ 4 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม มีสิทธิมีเสียงในการตัดสินใจเลือก ส.ส.ที่ต้องการ
 55.93%

ผลเสีย คืออันดับ 1 
เป็นการจำกัดสิทธิประชาชน บังคับให้เลือกได้เพียงอย่างเดียว ความชื่นชอบพรรค
กับตัวบุคคลอาจไม่เหมือนกัน 
70.15%


อันดับ 2 
เกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงเพื่อแย่งชิงตำแหน่ง ส.ส. ทำให้เกิดการทุจริต ซื้อเสียง 
68.90%


อันดับ 3 
โอกาสของผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อที่จะได้รับเลือกเข้ามามีน้อยมาก
 54.02%


อันดับ 4
 อาจได้นักการเมืองหน้าเดิมๆ เข้ามา ไม่เกิดการพัฒนาทางการเมืองอย่างแท้จริง 
49.73%

3. การเลือกนายกรัฐมนตรี กรธ.ยังคงยืนยันในหลักการที่ให้พรรคการเมืองต้องเสนอชื่อว่าที่นายกฯ จำนวน 
3 คน ตามเดิม แต่หากเกิดกรณีสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเลือกนายกฯ ได้ จะต้องมีการเปิดประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อลงมติ 2 ใน 3 เพื่อของดเว้นการบังคับใช้รัฐธรรมนูญเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกนายกฯ จากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จากนั้นสภาฯ จะเป็นผู้พิจารณาต่อไปว่าจะให้บุคคลใดมาดำรงตำแหน่งนายกฯ โดยบุคคลนั้นจะเป็นหรือไม่เป็น ส.ส.ก็ได้


ผลดี คืออันดับ 1 
ประชาชนได้รู้ล่วงหน้าว่าแต่ละพรรคส่งใครเป็นนายกรัฐมนตรีบ้าง
 81.33%


อันดับ 2 
เปิดโอกาสให้คนนอก หรือคนที่ไม่ได้เป็น ส.ส. ได้เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี 
61.51%


อันดับ 3 
เป็นการแก้ปัญหาทางการเมืองร่วมกัน อยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ 
58.87%


อันดับ 4
 การเมืองไม่อึมครึม ข้อเสนอต่างๆ มีความชัดเจน จะได้รู้ทิศทางในการทำงาน
 41.20%

ผลเสีย คืออันดับ 1 
คนที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้าน เคลื่อนไหว สร้างความขัดแย้งวุ่นวายในสังคม 
83.42%


อันดับ 2 
คสช.ถูกมองว่าใช้อำนาจมากเกินไป เผด็จการ เป็นการสืบทอดอำนาจจาก คสช.
 71.02%


อันดับ 3
 หากเป็นนายกฯ คนนอก เข้ามาโดยที่ประชาชนไม่ได้เลือก อาจเกิดความไม่พอใจ
 65.28%


อันดับ 4
 หากที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่โปร่งใส ไม่เป็นธรรม ต่างชาติอาจไม่ยอมรับก็เป็นได้ 
60.74%

“สวนดุสิตโพล” สำรวจความเห็นประชาชน กรณีข้อเสนอปรับปรุงเนื้อหาในบทเฉพาะ
กาลของร่างรัฐธรรมนูญที่ คสช. เสนอมา 3 ข้อ โดยร้อยละ 83.42 เชื่อว่า คนที่ไม่เห็นด้วยจะออกมาคัดค้าน เคลื่อนไหว สร้างความขัดแย้งวุ่นวายในสังคม... 27 มี.ค. 2559 09:06 ไทยรัฐ