วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กำแพงเพชรเปิดโครงการ บ้านปลาเอื้ออาทร เพื่อการท่องเที่ยว

อธิบดีกรมประมง ติดตามโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน พร้อมเปิดโครงการบ้านปลาเอื้ออาทรเพื่อการท่องเที่ยว เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ...

วันที่ 26 มี.ค. 59 เวลา 09.00 น. นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมงเดินทางมาติดตามโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ปี 2558/2559 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเขมชาติ จิวประสาท ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 18 ประมง จังหวัดกำแพงเพชร, นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดกำแพงเพชร, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร โดยเดินทางไปที่บ้าน นางสาว มณฑาอินเขียว อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลธำมรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเป็นเกษตรกรได้รับแจกพันธุ์ปลาดุก จำนวน 1,000 ตัว พร้อมผ้าพลาสติก และอาหาร 1 กระสอบ เลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก เพื่อบริโภคในครัวเรือนและที่เหลือสามารถจัดจำหน่ายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้เสริมช่วงประสบปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมเกษตรกรในตำบลธำมรงค์อีก 2 ราย

นอกจากนั้น นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านปลาเอื้ออาทร เพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ จังหวัดกำแพงเพชร ที่บริเวณท่าน้ำหน้าวัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดกำแพงเพชร, นายวัชรินทร์ อ่อนนุ่ม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม และประชาชน เข้าร่วมในพิธี

ด้าน นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า โครงการบ้านปลาเอื้ออาทรเพื่อการท่องเที่ยว เป็นโครงการฯ ที่ดี ซึ่งจะเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคของประชาชน ซึ่งจะสมกับคำกล่าวของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ว่า “เมืองไทยเรานี้ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” เป็นการบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติของไทยเรา เมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือจากพวกเราทุกๆ คน ช่วยกันดูแลรักษา และร่วมกันป้องกันไม่ให้มีการลักลอบจับสัตว์น้ำก่อนวัยอันสมควร เพื่อให้สัตว์น้ำได้เจริญเติบโตเต็มวัยเสียก่อน จึงจะจับขึ้นมาบริโภคได้ เท่ากับว่าได้บริหารทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเพียงพอต่อการบริโภคอย่างยั่งยืนตลอดไป และยังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำอีกแห่งหนึ่ง ที่จะช่วยส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกทางหนึ่ง


ด้าน นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยอีกว่า สำหรับโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้งปี 2558/2559 ตามมาตรการที่ 1 การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน เนื่องด้วยสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558/2559 มีความรุนแรงในรอบหลายสิบปี น้ำในเขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุมพื้นที่ 22 จังหวัด ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี จากสถานการณ์น้ำ ส่งผลต่อการปลูกข้าว ปี 2558 ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอพร้อมทั้งได้กำหนดโรงการบูรณาการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง จำนวน 22 จังหวัด ด้วยสาเหตุนี้กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการสร้ารายได้จากประมงในฤดูแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวที่ไม่สามารถทำการปลูกข้าวได้ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงเกิดสถานการณ์เช่นนี้ โดยสนับสนุนให้เกษตรกระเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้ภาระเลี้ยงน้อย ได้แก่ กบ และปลาดุก และได้จัดทำคู่มือเพื่อส่งเสริมความรู้ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ด้าน นายสนั่น ปานบ้านแพ้ว ประมงจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่นับวันลดน้อยถอยลง จึงได้จัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2559 ให้สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการบ้านปลาเอื้ออาทรเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 4 แห่ง คือ บริเวณแม่น้ำปิง หน้าวัดราชพฤกษ์ศรัทธาราม อำเภอเมือง ที่บ้านบึงทับแรต อำเภอลานกระบือ ที่อ่างเก็บน้ำหนองกอง อำเภอเมือง และบึงวังน้ำดำ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดกำแพงเพชร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสร้างบ้านปลาโดยใช้บล็อกท่อคอนกรีต จำนวน 20 แท่ง และปล่อยพันธุ์ปลาบึกจำนวน 209 ตัว ปลากินพืชอื่นๆ อีก 100,000 ตัว เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สัตว์น้ำ และยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมีส่วนร่วมในการปล่อยและทำนุบำรุงรักษา ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป.

อธิบดีกรมประมง ติดตามโครงการสร้างรายได้จากประมงในฤดูแล้ง ส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน พร้อมเปิดโครงการบ้านปลาเอื้ออาทรเพื่อการท่องเที่ยว เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 26 มี.ค. 2559 11:54 26 มี.ค. 2559 15:28 ไทยรัฐ