วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิจัยพบยิปซัมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วยพืชทนแล้ง โตไว

โดย Advertorial

ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค้นพบอีกหนึ่งความหวังเกษตรกรไทย! ยิปซัมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บำรุงดิน พืชโตไว ทนภัยแล้ง!

นับเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปี ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ค้นคว้า ทดลอง และวิจัย ในโครงการใช้ FGD ยิปซัม เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร โดยใช้ FGD ยิปซัมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ นำไปทดลองในการเพาะปลูก ข้าวโพด อ้อย และถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชเกษตรเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด สรุปผลการวิจัยชิ้นสำคัญนี้ได้แล้ว พบว่า FGD ยิปซัมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วยให้พืชทั้ง 3 ชนิดดังกล่าว มีการเติบโตได้ดี และสามารถทนต่อสภาพแล้งได้เพิ่มขึ้น

โครงการภายใต้กรอบแนวคิด ใช้ FGD Gypsum เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร นี้ กฟผ. แม่เมาะ ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมี ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งเมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ณ กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. ได้มีการจัดสัมมนาปิดโครงการวิจัยการใช้ FGD ยิปซัมในการเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอและสรุปภาพรวมของโครงการวิจัยฯ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรผู้ร่วมทดลองใช้ FGD ยิปซัมกับโครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่แปลงทดลองของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อศึกษาการเติบโต ผลผลิต ลักษณะดิน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดลองอีกด้วย

ผศ.ดร.จีราภรณ์ อินทสาร หัวหน้าโครงการวิจัย กล่าวว่า ได้มีการทดลองใช้ FGD ยิปซัม จากกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในดินที่มีปัญหา กับพืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย และถั่วลิสง ในเบื้องต้นนั้น ฝ่ายวิจัยและพัฒนา กฟผ. ขอให้ทีมวิจัยเลือกทดลองในพื้นที่ อำเภอแม่เมาะ แต่หลังจากสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่หลายครั้ง ทีมวิจัยพบว่า ดินในพื้นที่อำเภอแม่เมาะไม่มีปัญหา เนื่องจากสภาพพื้นที่อยู่ในหุบเขาที่ล้อมด้วยภูเขาหินปูน ทีมวิจัยจึงได้เปลี่ยนมาทดลองใช้งานกับอ้อย และข้าวโพด ในแปลงเกษตรพื้นที่ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง และถั่วลิสงในอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยทั้งสองพื้นที่ทดลองประสบปัญหาดินเป็นกรดและธาตุอาหารบางชนิดมีระดับสูงเกินปกติ โดยปลูกในแปลงทดลอง 8 แปลง เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งผลสรุปของการวิจัยพบว่า FGD ยิปซัม ทำให้พืชที่ใช้ทดลองมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแตกต่างกันไปตามพื้นที่ทดลอง อีกทั้งยังพบว่า FGD ยิปซัม ยังช่วยให้รากข้าวโพดและอ้อยเติบโตในดินชั้นล่างได้ดีกว่า ซึ่งจะทำให้พืชทนแล้งได้ดี รวมไปถึงสามารถนำ FGD ยิปซัม มาแก้ปัญหาของดินและปรับปรุงดินทำให้ดินมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นอีกด้วย

พันธกิจของ กฟผ. มิได้มุ่งเน้นอยู่ที่การผลิตกระแสไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการทำงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปพร้อมๆ กันอีกด้วย การนำยิปซัมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต มาเพิ่มประสิทธิภาพในดินให้ดีขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมเกษตรกรอีกทางหนึ่ง แม้ว่า ณ วันนี้ โครงการดังกล่าว จะถือเป็นระยะเริ่มต้น แต่ กฟผ. ก็คาดหวังว่า หากมีการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ผลการวิจัยนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งความหวัง ที่จะจุดประกายให้แก่เกษตรกรไทย มีวิถีและทางเลือกเพิ่มมากขึ้น ในการพัฒนาคุณภาพดินและปรับปรุงศักยภาพการเจริญเติบโตของพืช ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และทนต่อสภาพภัยแล้งอันเป็นปัญหาสำคัญ ที่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี้ได้

ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผนึก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ค้นพบอีกหนึ่งความหวังเกษตรกรไทย! ยิปซัมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บำรุงดิน พืชโตไว ทนภัยแล้ง! 25 มี.ค. 2559 14:36 ไทยรัฐ