วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กวช.ไฟเขียวแผนปฏิรูปวัฒนธรรม

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปวัฒนธรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ปฏิรูปค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 2.ปฏิรูปศิลปะ วัฒนธรรม 3.ปฏิรูปกฎหมายด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และเอื้อต่อการดำเนินงานวัฒนธรรม 4.ปฏิรูปการเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยในต่างประเทศและนำความเป็นไทยสู่สากล 5.ปฏิรูปการเปิดพื้นที่ส่งเสริมความเสมอภาคและโอกาสในการเข้าถึงศิลปะ วัฒนธรรมของประชาชน และ 6.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในระบบการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 4 ด้าน คือ 1.สร้างคนดีและสังคมดี 2.สร้างรายได้และสังคมอยู่ดีกินดี มีความมั่นคง 3.เสริมสร้างเกียรติภูมิ ภาพลักษณ์และความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศ และ 4.ด้านอื่นๆ ได้แก่ การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีมติให้อนุกรรมการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมไปจัดลำดับความสำคัญ พร้อมทำแผนปฏิบัติการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

“ผมมั่นใจว่าแผนปฏิรูปวัฒนธรรมจะไม่เป็นการพายเรือในอ่าง เพราะคิดในเรื่องที่เป็นไปได้ ไม่เพ้อฝัน เพื่อทำให้วัฒนธรรมในอนาคตเป็นอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ชูในเรื่องที่ดี ซึ่งจะทำให้คนมีความรักและภูมิใจในประเทศชาติยิ่งขึ้น” พล.อ.ธนะศักดิ์กล่าว.

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปวัฒนธรรม ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ 6 ประเด็น 25 มี.ค. 2559 00:27 ไทยรัฐ