วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เช็กมาตรฐานการบิน วันที่ทุกมหา'ลัยเปิดสอนเกลื่อน

หลังจากสาขาการบินได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ทุกสถาบันการศึกษา ก็แห่กันเปิดสอนสาขานี้กันให้พรึบ แต่จะได้มาตรฐานการเรียนการสอนแค่ไหน ยังไม่มีใครตอบได้ ด้าน สมศ. ออกมาแสดงความกังวลว่า การบินจะมีคุณภาพจริงหรือ แล้วสถาบันใดมีสถิติผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านการบิน

ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวถึงมาตรฐานการบินว่า สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันจะมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นคณะ สาขา รวมไปถึงสถาบันนอกที่ตั้ง ตรงนี้เรามองว่าเป็นโอกาสทางการศึกษาก็จริง แต่โอกาสนั้นต้องมาพร้อมคุณภาพและมาตรฐานด้วย

อย่างไรก็ตาม ณ วันนี้มีสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนด้านการบิน จำนวน 26 แห่ง โดยที่เปิดสอนในรูปแบบสถาบันการบินและคณะการบินจำนวน 5 แห่ง ซึ่งมี 3 แห่งที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) และอยู่ในระดับคุณภาพดี คือ สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยรังสิต และอีก 2 แห่งที่ได้เปิดสถาบันการบินเพิ่ม และจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) คือ มหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี

สมศ.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีสถาบันอุดมศึกษาอีก 21 แห่ง ก็มีผลการประเมินของ สมศ.อยู่ในระดับดี-ดีมาก แต่สถาบันการบินพลเรือน สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่เปิดสอนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินแบบครบวงจร มีจุดเด่นในด้านคุณภาพอาจารย์ และคุณภาพบัณฑิตที่จบแล้วมีงานทำ ซึ่งตั้งแต่ก่อตั้งมา ได้ผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินมาแล้วรวมกว่า 25,000 คน และจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จึงอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

ด้าน นาวาอากาศเอกจิรพล เกื้อด้วง ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบิน และดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการช่างอากาศยาน บริการอากาศยาน และกิจการอื่นเกี่ยวกับกิจการการบิน เพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรดังกล่าว พร้อมทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางด้านการบิน ที่มีความครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอนมากที่สุด และได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และตามมาตรฐานจากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยได้รับรองการเป็นสมาชิกประเภทสามัญ Full Member, ICAO TRAINAIR PLUS Programme ซึ่งในภูมิภาคอาเซียนมีเพียง 2 ประเทศเท่านั้นคือ ไทยและอินโดนีเซีย

หลังจากสาขาการบินได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม ทุกสถาบันการศึกษา ก็แห่กันเปิดสอนสาขานี้กันให้พรึบ แต่จะได้มาตรฐานการเรียนการสอนแค่ไหน ยังไม่มีใครตอบได้ ด้าน สมศ. ... 24 มี.ค. 2559 15:38 ไทยรัฐ