วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลสำรวจ เผย ปชช.ร้อยละ 72.9 ระบุ รบ.พยายามช่วยภัยแล้งมากพอแล้ว

มาสเตอร์โพล เผย ผลวิจัยภัยแล้งกับความช่วยเหลือเร่งด่วน สุ่มตัวอย่าง 1,104 ตัวอย่างจากทั่วภูมิภาค ชี้ ปชช.ร้อยละ 72.9 เห็นว่ารัฐบาลมีความพยายามมากพอแล้ว ขณะที่ ผลสำรวจข้อมูลรับมือกับภัยแล้งที่รบ.ให้กับประชาชนนั้น ร้อยละ 78.4 ระบุว่ารัฐบาลให้ข้อมูลเพียงพอแล้ว

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.59 รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง ภัยแล้งกับความช่วยเหลือเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการ : กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,104 ตัวอย่างจากจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นทางสถิติแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายขั้น (Stratified Multi-Stage Sampling) จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลแกนนำชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 18-23 มีนาคม 2559 ผลการสำรวจ พบว่า

ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 57.7 ระบุติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ร้อยละ 41.4 ระบุติดตามบ้าง และร้อยละ 0.9 ระบุไม่ได้ติดตามเลย อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามต่อไปถึงความเพียงพอของข้อมูลในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่รัฐบาลให้กับประชาชนนั้น พบว่ามากกว่า 2 ใน 3 หรือร้อยละ 78.4 ระบุว่ารัฐบาลให้ข้อมูลเพียงพอแล้ว ในขณะที่ร้อยละ 21.6 ระบุว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอ

สำหรับความคิดเห็นของตัวอย่างแกนนำชุมชนที่มีต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาภัยแล้งนั้น พบว่าร้อยละ 72.9 ระบุว่า มีความพยายามมากพอแล้ว ในขณะที่ร้อยละ 27.1 ระบุเห็นว่ายังพยายามไม่มากพอ ทั้งนี้ร้อยละ 72.4 ระบุสามารถยอมรับได้หากจะต้องงดทำการเกษตรเพาะปลูกในปีนี้ เนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 27.6 ยอมรับไม่ได้

และเมื่อสอบถามถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากปัญหาภัยแล้งในขณะนี้นั้น ผลการสำรวจพบว่าร้อยละ 57.2 ระบุว่า ได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างมาก-มากที่สุด ร้อยละ 33.1 ระบุว่าค่อนข้างน้อย-น้อย ในขณะที่ร้อยละ 9.7 ระบุไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเลย

มาสเตอร์โพล จากนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน เผย ผลวิจัยภัยแล้งกับความช่วยเหลือเร่งด่วน สุ่มตัวอย่าง 1,104 ตัวอย่างจากทั่วภูมิภาค ชี้ ปชช.ร้อยละ 72.9 เห็นว่ารัฐบาลมีความพยายามมากพอแล้ว 24 มี.ค. 2559 12:35 ไทยรัฐ