บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองคอน เร่งช่วย ปชช.ประสบภัยแล้ง 15อำเภอ100ตำบล770หมู่บ้าน

ผู้ว่าฯ เมืองคอน สั่งนายอำเภอเฝ้าติดตามระวัง "ภัยแล้ง" พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือ ปชช.ในพื้นที่เสี่ยง 15 อำเภอ 100 ตำบล 770 หมู่บ้าน โดยติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด...

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จากข้อมูลการติดตามสถานการณ์การเกิดภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่ามีจำนวน 15 อำเภอ จาก 23 อำเภอ ได้แก่ หัวไทร เฉลิมพระเกียรติ พรหมคีรี พิปูน ลานสกา ชะอวด นาบอน พระพรหม นบพิตำ ถ้ำพรรณรา ปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ทุ่งสง และเชียรใหญ่ รวมจำนวน 100 ตำบล 770 หมู่บ้าน จึงขอให้นายอำเภอทุกอำเภอได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยขอให้มีมาตรการในการป้องกันมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ด้านน้ำดื่ม น้ำใช้ ด้านการเกษตร และด้านไฟป่า ส่วนการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จำนวน 8 ด้าน คือ ด้านน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทาน ด้านน้ำดื่ม น้ำประปาในเขตชุมชนและในเขตเทศบาล ด้านน้ำอุปโภค-บริโภค นอกเขตชลประทานและทั่วไป ด้านการปฏิบัติการฝนหลวง ด้านไฟป่าและหมอกควัน ด้านไฟไหม้บ้าน และเรือกสวนไร่นา ด้านสุขภาพ โรคและเชื้อต่างๆ ที่จะตามมากับสภาพความแห้งแล้ง และด้านอาชญากรรมในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง) เพิ่มเติม จังหวัดละ 30 ล้านบาท ซึ่งจากเดิมกำหนดให้จังหวัดละ 20 ล้านบาท รวมเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาท เพื่อให้จังหวัดมีความคล่องตัวในการใช้จ่ายเงิน สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง และบรรเทาความเดือดร้อนด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการดำรงชีพ การบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์และการสาธารณสุข และการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีเงินเพียงพอกับการใช้จ่ายในช่วงเวลาวิกฤติ รวมถึงเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันผลกระทบในวงกว้างด้วย

ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ในส่วนของการสร้างฝายมีชีวิต และฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 อำเภอ คือ เมืองนครศรีธรรมราช ท่าศาลา นาบอน ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการแล้ว 62 แห่ง ต้องการสร้างเพิ่มเติม 49 แห่ง ส่วนอำเภออื่นๆ อีก 17 อำเภออยู่ระหว่างดำเนินการและสำรวจข้อมูล สำหรับการดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อาทิ โครงการพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 จำนวน 213 โครงการ งบประมาณ 65,617,575 บาท โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามแผนชุมชน (งบพัฒนาจังหวัด) ปี 2559 ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำรองในฤดูแล้ง 146 แห่ง งบประมาณ 21,101,200 บาท และโครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะ(ขุดลอก) เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำรองฤดูแล้ง(งบกลางในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี) จำนวน 5 โครงการ รวม 26 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 17,123,000 บาท.