วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พุทธะอิสระ' บุก สตง. ยื่นสอบการเบิก-จ่าย เงินอุดหนุนถวาย พระสังฆราช

พระพุทธะอิสระ ยื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ปีละ 23 ล้านบาท ที่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เบิกจ่าย ขณะสมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวร

วันนี้ (23 มี.ค.59) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพุทธะอิสระ ประธานคณะสงฆ์วัดอ้อน้อย เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการเบิก การจ่าย การนำออกไปใช้จ่าย ซึ่งเงินอุดหนุนทูลถวายสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อการปฏิบัติศาสนกิจตามพระอัธยาศัย ที่รัฐบาลทูลถวายเป็นประจำทุกปี ปีละ 23 ล้านบาท โดยมีนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้รับหนังสือดังกล่าว

พระพุทธะอิสระ กล่าวว่า การให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าตรวจสอบใน 6 ข้อหลัก ได้แก่ 1. นับแต่ปี พ.ศ.2547 ซึ่งมีการตั้งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ใครเป็นผู้ดำเนินการหรือลงนามขออนุมัติเบิกจ่ายเงินดังกล่าว ต่อสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 2. ภายหลังสำนักงบประมาณ อนุมัติเงินแล้ว สำนักพระพุทธศาสนาโดยใคร? เป็นผู้ดำเนินการหรือลงนามถือจ่าย 3. เมื่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับเงินอุดหนุนฯ มาแล้ว ได้ทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชเมื่อใด 4. ในช่วงปี พ.ศ.2556 ถึงปัจจุบันได้จำหน่าย จ่าย โอน ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหรือไม่ 5. เงินอุดหนุนฯ ได้ทูลถวายสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่ และ 6. ระเบียบในการเบิกจ่าย นำออกใช้ เงินอุดหนุนทูลเกล้าฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

ด้านนายพิศิษฐ์ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบและดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ขึ้นอยู่กับหลักฐานและข้อกฎหมาย

พระพุทธะอิสระ ยื่นหนังสือถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ถวายสมเด็จพระสังฆราช เพื่อปฏิบัติศาสนกิจ ปีละ 23 ล้านบาท ที่คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เบิกจ่าย ขณะสมเด็จพระสังฆราชทรงพระประชวร 23 มี.ค. 2559 15:52 ไทยรัฐ