วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกรัฐมนตรีถึงจีน ร่วมการประชุมผู้นำฯ แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึงเมืองซานย่ามณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1...

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร 2 (กองบิน 6) โดยเครื่องบินเที่ยวบินพิเศษ ไปยังเมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการประชุมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1 โดยนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเฟิ่งหวง เมืองซานย่า เวลา 16.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)

จากนั้น เวลา 18.35 น. ตามเวลาท้องถิ่น นายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำจัดขึ้นเพื่อต้อนรับผู้นำที่เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ


ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีสมาชิก 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม และจีน โดยเป็นกรอบความร่วมมือที่จีนพัฒนามาจากข้อริเริ่มของไทย ซึ่งได้เสนอให้มีกรอบความร่วมมือที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และในการประชุมฯครั้งนี้ ฝ่ายจีนได้เชิญพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีของจีน โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ “Shared River, Shared Future”

การประชุมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมกันหารือในเรื่องการพัฒนาประเทศในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวาระของอาเซียนในการลดช่องว่างการพัฒนาในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงผลักดันให้บรรลุเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 และความร่วมมือแบบใต้-ใต้ (South-South Cooperation) ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของไทยในฐานะประธานกลุ่ม G77 อีกด้วย รวมทั้งยังเป็นโอกาสของไทยในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สมาชิกในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอีกด้วย.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึงเมืองซานย่ามณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 1... 22 มี.ค. 2559 23:19 22 มี.ค. 2559 23:49 ไทยรัฐ