วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม เปิดทางประชามติ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยโปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราว ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เปิดทางทำประชามติ ยึดคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 มี.ค.2559 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 3 และมาตรา 4 เพื่อรองรับการออกเสียงประชามติ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และประกาศผลการออกเสียงประชามติ การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ การนับคะแนน เกณฑ์บัตรเสีย และการประกาศผลการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำหรับผลการออกเสียงประชามติ มีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากระหว่างคะแนนเสียงเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเป็นเกณฑ์ และไม่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กดรายละเอียดที่นี่ โปรดเกล้าร่างรธน.ชั่วคราวเปิดทางทำประชามติ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยโปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราว ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เปิดทางทำประชามติ ยึดคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ 22 มี.ค. 2559 18:01 ไทยรัฐ