โปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม เปิดทางประชามติ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
advertisement

โปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราว แก้ไขเพิ่มเติม เปิดทางประชามติ

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 22 มี.ค. 2559 18:33
1,104 ครั้ง


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยโปรดเกล้าฯ รธน.ชั่วคราว ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว เปิดทางทำประชามติ ยึดคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 21 มี.ค.2559 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 3 และมาตรา 4 เพื่อรองรับการออกเสียงประชามติ โดยให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ และประกาศผลการออกเสียงประชามติ การจัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ หลักเกณฑ์ วิธีการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ การเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ การนับคะแนน เกณฑ์บัตรเสีย และการประกาศผลการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

สำหรับผลการออกเสียงประชามติ มีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญมากกว่าคะแนนเสียงไม่เห็นชอบ ให้นายกรัฐมนตรีนําร่างรัฐธรรมนูญ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลการออกเสียงประชามติ และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ โดยให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ทั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากระหว่างคะแนนเสียงเห็นชอบกับไม่เห็นชอบเป็นเกณฑ์ และไม่ต้องให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยให้อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กดรายละเอียดที่นี่ โปรดเกล้าร่างรธน.ชั่วคราวเปิดทางทำประชามติ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  44.4%
 • ไม่ชอบ
  46.7%
 • สนุก
  6.7%
 • ประหลาดใจ
  2.2%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  0.0%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement