วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.เคาะแล้ว ส.ว. 250 คน ตามใบสั่ง - ไม่ห้าม คสช.นั่งสภาสูง

กรธ. มีมติยืนกราน ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว-ที่มา ส.ว.ตามใบสั่ง แต่ขอ 50 จาก 200 เลือกจาก 20 สาขาอาชีพ-ที่มานายกฯ ให้พรรคการเมืองเสนอ 3 ชื่อตามเดิม หากยังหาไม่ได้ ให้มีการประชุมร่วมรัฐสภา ขอยกเว้นการเลือกนายกฯ นอกบัญชี 3 คน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.59 ที่รัฐสภา นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า ที่ประชุม กรธ.มีมติในเรื่องการแก้ไขร่าง รธน.ตามที่แม่น้ำ 4 สายขอมา คือ บทเฉพาะกาลชั่วคราว 3-4 ประเด็น ที่เสนอมาพร้อมเหตุผล ในส่วนหนึ่งของกฎหมายที่บอกว่า การปฏิรูปและการออกกฎหมาย อาจจะดำเนินการต่อไปไม่ได้ อันจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของชาติล้มครืนลง กรณีเช่นนี้ ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการเข้าควบคุมการบริหารประเทศ เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2557 ที่ผ่านมา จึงเสนอแนวทางการปรับปรุง รธน.มา

นายนรชิต กล่าวต่อว่า เรื่องแรกที่ชัดเจนคือ เรื่อง ส.ส.โดยเฉพาะวิธีการเลือก ส.ส.ที่ระบุในจดหมายมาว่า มีผู้เสนอเป็นอันมาก ว่าควรใช้แบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และรวมทั้งการให้มีเขตเลือกตั้งใหญ่ ผู้เสนอในเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และเขตเลือกตั้งใหญ่ กรธ.พิจารณาแล้ว เห็นว่า ไม่สามารถเข้ากับหลักการที่ กรธ.วางไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ กรธ.เห็นและยืนยันว่า เราจะให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ในส่วนนี้ไม่มีการระบุไว้ในบทเฉพาะกาล

เรื่องที่ 2 ในเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ขอให้เขียนไว้ในบทเฉพาะกาล กรธ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เราจะเขียนไว้ในบทเฉพาะกาล ให้ระยะแรกมี ส.ว.มาจากการสรรหา 250 คน ตามข้อเสนอแม่น้ำ 4 สาย แต่เราขอว่า 50 คน จาก 250 คนนั้น ขอให้สรรหาจากผู้ที่ได้รับเลือกจากสาขาวิชาชีพ 20 สาขาวิชาชีพ ตามที่ กรธ.กำหนดไว้แต่เดิม คือโดยหลักการจะมีการเลือก โดยการสมัครอย่างเดิม ใครสนใจก็สมัครได้ในระดับอำเภอ เลือกมาเป็นระดับจังหวัด และมาเป็นระดับประเทศ ที่มองไว้น่าจะมีประมาณ 231 คน จาก 77 จังหวัด และจาก 231 คน ขอให้คณะกรรมการสรรหาที่มีประมาณ 7-8 คนเลือกจาก 231 ได้ 50 คน คนที่มาจากการสรรหาจะเป็นปลาน้ำเดียว และยังเป็นการทดลองว่าสามารถปฏิบัติได้ และมีคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม

นายนรชิต กล่าวต่อว่า ส่วนอำนาจของ ส.ว.ให้มีอำนาจปกติ บวกกับอำนาจที่ขอมาคือ อำนาจพิเศษในส่วนการผลักดันกฎหมายปฏิรูปในส่วนการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ รวมทั้งถ้าขัดกันระหว่างสภาฯ กับวุฒิสภาในเรื่องกฎหมายปฏิรูป ให้มีการพิจารณาในที่ประชุมร่วม ในส่วนการพิทักษ์ รธน.เราเขียนไว้ว่า การแก้ไข รธน.จะต้องพิจารณา 2 สภาร่วมกัน ที่เรียกว่ารัฐสภา ในส่วนการบริหารประเทศที่บอกว่าให้ ส.ว.มีอำนาจขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ รวมทั้งลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล ทาง กรธ.คิดว่าเป็นหน้าที่ของสภาฯ เราไม่ได้มีบทบัญญัตินี้ไว้ในบทเฉพาะกาล

ส่วนที่ 3 เรื่องการให้พรรคการเมืองเสนอชื่อคนที่จะมาเป็นนายกฯ 3 ชื่อ ที่ทางแม่น้ำ 4 สายเสนอว่า ขอให้ไม่ใช้บทบัญญัติที่ให้เสนอ 3 รายชื่อเป็นนายกฯ โดยหากเกิดกรณีที่หานายกฯ ไม่ได้ หรือเหตุผลที่ให้มาคือว่า การเลือกนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาล เช่น ผู้มีชื่อในบัญชีถอนตัว หรือตกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และที่ขอให้ กรธ.พิจารณา อาจแก้ไขเพิ่มเติมให้การเลือกนายกฯ ตั้งรัฐบาลให้เสร็จ ทาง กรธ.พิจารณาแล้วเห็นว่า ให้มีการประชุมรัฐสภา การประชุมร่วมกันของสภาและวุฒิสภา เพื่อขอยกเว้นการเลือกนายกฯ นอกบัญชี 3 คน ซึ่งถ้ารัฐสภาโดยเสียงข้างมาก 2 ใน 3 เห็นด้วยก็ให้กระทำได้ ถ้ามี ส.ส.เข้าลงชื่อกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสภาฯ ก็สามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยมติต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ร่วมกัน ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็สามารถเรียกประชุมรัฐสภาได้ เมื่อได้รับการยกเว้น ก็กลับไปให้สภาฯ เป็นผู้ดำเนินการเลือกนายกฯ เอง วุฒิฯ มีบทบาทเพียงร่วมกับสภาอนุมัติการยกเว้นไม่ใช้ให้เลือกนายกฯ มาจากนอกบัญชี 3 ชื่อได้ โดยกลับไปเลือกนายกฯ ตามเดิม.

กรธ. มีมติยืนกราน ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว-ที่มา ส.ว.ตามใบสั่ง แต่ขอ 50 จาก 200 เลือกจาก 20 สาขาอาชีพ-ที่มานายกฯ ให้พรรคการเมืองเสนอ 3 ชื่อตามเดิม หากยังหาไม่ได้ ให้มีการประชุมร่วมรัฐสภา ขอยกเว้นการเลือกนายกฯ นอกบัญชี 3 คน 22 มี.ค. 2559 17:51 ไทยรัฐ