วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ขยายเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จาก400เป็น600บ./เดือน

ครม.อนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สานความต้องการรัฐ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้ ปชช. พร้อมเพิ่มเงินอุดหนุนดูแลเด็กเล็ก-ขยายโครงการครอบคลุมถึง 3 ขวบ จาก400-เป็น600 บาท ต่อเดือน...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติ ให้กรมการปกครองซึ่งมีวิทยาลัยการปกครองอยู่ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในแต่ละปีงบประมาณ โดยอยากจะให้มีการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีอยู่ทั้งหมด
         
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า ปัจจุบันทั่วประเทศมีกำนันประมาณ 7 พันกว่าคน และมีผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 68,000 กว่าคน และทุกๆ ปีก็มีการฝึกอบรมอยู่แล้ว แต่การฝึกอบรมปีนึงทำได้เพียงแค่ 300 กว่าคน โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใกล้ประชาชนมากที่สุด จะต้องช่วยดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกด้าน จะต้องมีข้อมูลความรู้ทั้งเรื่องการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย เรื่องเศรษฐกิจสังคม ต้องสามารถอำนวยความเป็นธรรมได้ รู้เรื่องงานทะเบียน เป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างประชาชนในหมู่บ้านกับอำเภอ กับจังหวัด และยังต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมแบบเดิมปีละ 300 คน ไม่น่าจะตอบสนองความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนได้รับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขอย่างทั่วถึง
         
"ครม.คำนวณดูแล้ว ถ้าฝึกร้อยละ 5 ต่อปี คาดว่าปีนึงจะฝึกอบรมได้ประมาณ 3,800 คน จะต้องใช้เวลาทั้งหมด 20 กว่าปีจึงจะฝึกอบรมได้ครบทั่วประเทศ จึงเห็นควรให้กรมการปกครองจัดการฝึกอบรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านปีละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืออบรมได้ปีละ 7,600 คน ส่วนงบประมาณให้กรมการปกครองไปตกลงกับสำนักงบประมาณ" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังอนุมัติโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยขยายเวลาจากเดิมที่อุดหนุนเด็กแรกเกิดจนมีอายุ 1 ปี เป็นมีอายุ 3 ปี หลังจากเด็กอายุครบ 3 ปีแล้วก็สามารถเข้ารับบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ภาครัฐให้การอุดหนุนอยู่ นอกจากนี้ ยังอนุมัติเพิ่มวงเงินอุดหนุนจาก 400 บาท/คน/เดือน เป็น 600 บาท/คน/เดือน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม เนื่องจากมีการสำรวจพบว่าค่าอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสมองของเด็กเล็กถัวเฉลี่ยอยู่ที่ 500-800 บาท สำหรับการดำเนินงานในช่วงแรกที่ครอบคลุมเด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 จนถึง 30 ก.ย. 59 จะใช้งบประมาณอุดหนุนราว 864 ล้านบาท และใช้งบประมาณที่จะขยายไปดูแลเด็กที่เกิดในปี 60 เพิ่มอีก 468 ล้านบาท รวมค่าบริหารจัดการต่างๆ แล้ว จะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,351 ล้านบาท ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมีข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญที่สุดต่อการเจริญเติบโต ทั้งด้านร่างกายและสมองจะพัฒนาได้ดีที่สุด หากได้รับการเอาใจใส่จะทำให้มีพัฒนาการที่ดี เป็นบุคลากรที่ดีมีคุณภาพสูงของสังคมในวันข้างหน้า
               
"ครม.เล็งเห็นว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่สังคม และประเทศชาติในวันข้างหน้าต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางสากล" พล.ต.สรรเสริญ กล่าว 

อย่างไรก็ตาม นายกฯ ตั้งข้อสังเกตถึงความสัมฤทธิ์ผลของโครงการว่า เด็กจะมีพัฒนาการมากน้อยเพียงใด และเกิดความรั่วไหลหรือไม่ เช่น กรณีที่เด็กไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ทำให้ไม่ได้นำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปรวบรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขมานำเสนอด้วย

ครม.อนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สานความต้องการรัฐ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้ ปชช. พร้อมเพิ่มเงินอุดหนุนดูแลเด็กเล็ก-ขยายโครงการครอบคลุมถึง 3 ขวบ จาก400-เป็น600 บาท ต่อเดือน... 22 มี.ค. 2559 14:29 22 มี.ค. 2559 15:41 ไทยรัฐ