วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดี ปภ.ประกาศภัยแล้งเหนือ 6 จังหวัด

จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ที่หลายจังหวัดกำลังวิกฤติหนัก ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 17 จังหวัด 67 อำเภอ 305 ตำบล 2,576 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.44 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี และชัยนาท ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี รัฐบาลและ คสช.ได้สั่งการให้ ปภ.ประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่

ทั้งนี้พร้อมประเมินและจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อกำหนดโซนนิ่งการช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมกำหนดมาตรการรองรับกรณีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำให้บริการเติมน้ำใส่ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน นอกจากนี้ ให้จังหวัดใช้กลไกประชารัฐ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงที่มักมีการลักลอบสูบน้ำและเกิดปัญหาแย่งน้ำ พร้อมจัดทำประชาคมกำหนดกติกาการใช้น้ำไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดสรรการใช้น้ำอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม


ที่ จ.ลำปาง นายบุญส่ง สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย นำชาวบ้านในเขต ต.พิชัย นำกระสอบใส่ทรายไปกั้นน้ำวังใกล้กับสะพานบ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง หลังจากที่แม่น้ำวังมีปริมาณน้ำที่แห้งขอดไหลน้อยมากจนระบบประปาหมู่บ้านหลายแห่งไม่สามารถนำน้ำใต้พื้นดินมาผลิตน้ำประปาได้ นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย กล่าวว่าโครงการแก้ไขภัยแล้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด โดยได้นำถุงปุ๋ย 3,000 ใบ มาบรรจุทรายกั้นน้ำแม่วัง เพื่อให้น้ำในแม่น้ำวังมีปริมาณน้ำที่มากขึ้นเพื่อไม่ให้ไหลไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด เพราะยังเหลืออีกหลายเดือนกว่าจะถึงฤดูฝน


ส่วนที่ จ.เชียงราย เกิดภาวะร้อนแล้งจัดแม่น้ำอิงไหลผ่านพื้นที่ อ.เทิง แห้งเหือดเหลือแต่หาดทราย ผลกระทบจากการผันน้ำจากแหล่งต้นน้ำแม่อิงลงกว๊านพะเยา แม้บ่อบาดาลยังแห้งไม่น้ำพอสูบขึ้นอุปโภคบริโภค ฝ่ายปกครองสั่งห้ามสูบน้ำตามแอ่งน้ำในแม่น้ำอิงไปใช้ทำการเกษตรกันไว้ใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น นายแน่น เชิงน้ำ อายุ 66 ปี ชาวบ้านริมอิง หมู่ 18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย กล่าวว่า ปีนี้แล้งมากกว่าทุกปี ใช้เรือสัญจรไปมาไม่ได้ ทุกปีได้ปลูกแตงโมริมน้ำยังชีพ มาปีนี้แล้งมากปลูกอะไรไม่ได้เลย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ทต.เวียงเทิง ได้กล่าวว่า กำลังเร่งขุดลอกแม่น้ำยาว 300 เมตร เพื่อเก็บน้ำผลิตน้ำประปา.

จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ที่หลายจังหวัดกำลังวิกฤติหนัก ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ... 22 มี.ค. 2559 09:02 22 มี.ค. 2559 09:07 ไทยรัฐ