วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดี ปภ.ประกาศภัยแล้งเหนือ 6 จังหวัด

จากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือ ที่หลายจังหวัดกำลังวิกฤติหนัก ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 17 จังหวัด 67 อำเภอ 305 ตำบล 2,576 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 3.44 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ แยกเป็น ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ พะเยา สุโขทัย นครสวรรค์ และน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครพนม มหาสารคาม บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ภาคกลาง 3 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เพชรบุรี และชัยนาท ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว จันทบุรี และชลบุรี รัฐบาลและ คสช.ได้สั่งการให้ ปภ.ประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยสำรวจปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่

ทั้งนี้พร้อมประเมินและจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อกำหนดโซนนิ่งการช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมกำหนดมาตรการรองรับกรณีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำให้บริการเติมน้ำใส่ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน นอกจากนี้ ให้จังหวัดใช้กลไกประชารัฐ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังบริเวณจุดเสี่ยงที่มักมีการลักลอบสูบน้ำและเกิดปัญหาแย่งน้ำ พร้อมจัดทำประชาคมกำหนดกติกาการใช้น้ำไว้ล่วงหน้า เพื่อจัดสรรการใช้น้ำอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม


ที่ จ.ลำปาง นายบุญส่ง สมพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย นำชาวบ้านในเขต ต.พิชัย นำกระสอบใส่ทรายไปกั้นน้ำวังใกล้กับสะพานบ้านท่าเดื่อ ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง หลังจากที่แม่น้ำวังมีปริมาณน้ำที่แห้งขอดไหลน้อยมากจนระบบประปาหมู่บ้านหลายแห่งไม่สามารถนำน้ำใต้พื้นดินมาผลิตน้ำประปาได้ นายกเทศมนตรีตำบลพิชัย กล่าวว่าโครงการแก้ไขภัยแล้งในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด โดยได้นำถุงปุ๋ย 3,000 ใบ มาบรรจุทรายกั้นน้ำแม่วัง เพื่อให้น้ำในแม่น้ำวังมีปริมาณน้ำที่มากขึ้นเพื่อไม่ให้ไหลไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดให้มากที่สุด เพราะยังเหลืออีกหลายเดือนกว่าจะถึงฤดูฝน


ส่วนที่ จ.เชียงราย เกิดภาวะร้อนแล้งจัดแม่น้ำอิงไหลผ่านพื้นที่ อ.เทิง แห้งเหือดเหลือแต่หาดทราย ผลกระทบจากการผันน้ำจากแหล่งต้นน้ำแม่อิงลงกว๊านพะเยา แม้บ่อบาดาลยังแห้งไม่น้ำพอสูบขึ้นอุปโภคบริโภค ฝ่ายปกครองสั่งห้ามสูบน้ำตามแอ่งน้ำในแม่น้ำอิงไปใช้ทำการเกษตรกันไว้ใช้อุปโภคบริโภคเท่านั้น นายแน่น เชิงน้ำ อายุ 66 ปี ชาวบ้านริมอิง หมู่ 18 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย กล่าวว่า ปีนี้แล้งมากกว่าทุกปี ใช้เรือสัญจรไปมาไม่ได้ ทุกปีได้ปลูกแตงโมริมน้ำยังชีพ มาปีนี้แล้งมากปลูกอะไรไม่ได้เลย นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี ทต.เวียงเทิง ได้กล่าวว่า กำลังเร่งขุดลอกแม่น้ำยาว 300 เมตร เพื่อเก็บน้ำผลิตน้ำประปา.