วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บีโอไอนำสื่อญี่ปุ่นพิสูจน์ความพร้อมลงทุน ฝ่าเปลวแดดลุยเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตาก

นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ บีโอไอได้จัดให้มีการบรรยายและตอบข้อซักถามต่างๆเพื่อให้คณะผู้สื่อข่าว มีความเข้าใจถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายหลังที่ได้มีการปรับรูปแบบการส่งเสริมลงทุนมาตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนที่จะให้ความสำคัญกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต

นอกจากนี้ บีโอไอยังได้นำคณะผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นรับฟังข้อมูลการให้บริการของศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน และเข้าพบผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อรับฟังความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผู้สื่อข่าวยังได้ร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จริงที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีการบรรยาย
สรุปภาพรวม และแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในภูมิภาคจากผู้ว่าราชการ จ.ตาก เช่น ระบบการขนส่ง การจัดหาแรงงาน ด่านศุลกากร เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเข้าชมศักยภาพของงานด้านวิจัยและพัฒนาของอุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ จากญี่ปุ่นในประเทศไทย รวมถึงเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่นิคมอุตสาหกรรม ใน จ.ชลบุรี และระยอง ซึ่งภายหลังการจัดกิจกรรมดังกล่าว มั่นใจว่าจะทำให้ผู้สื่อข่าวเข้าใจถึงนโยบายและทิศทางของประเทศไทยในการส่งเสริมการลงทุนมากขึ้น และนำข้อมูลไปเผยแพร่ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศไทยต่อไป.

สัปดาห์ที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นเดินทางมาประเทศไทย เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล 22 มี.ค. 2559 02:09 22 มี.ค. 2559 02:09 ไทยรัฐ