วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งสุวิทย์เข็นครกลงทุน "บิ๊กตู่" สั่งเร่งงานขับเคลื่อนประเทศ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งเห็นชอบให้นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ทั้งนี้เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคตและทันต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระงานของตนเอง

“การมอบหมายให้นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ ขับเคลื่อนบีโอไอ เนื่องจากเห็นว่าทั้งเรื่องการค้า การลงทุน และการส่งออกต้องไปด้วยกันรวมทั้งธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิมแบงก์ด้วย”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมาสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2558 มอบหมายและมอบอำนาจให้นายสมคิดกำกับการบริหารราชการกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานบีโอไอแทนนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมทั้งการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้รัฐบาลยังส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ชายแดนทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

เมื่อเร็วๆนี้นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งเห็นชอบให้นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมช.พาณิชย์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาล ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 22 มี.ค. 2559 02:04 ไทยรัฐ