วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผลโอเน็ต ม.6 ค่าเฉลี่ยทุกวิชาไม่ถึงร้อยละ 50 ภาษาไทยเฉลี่ยสูงสุด

สทศ. เผยคะแนนโอเน็ต ม.6 ใน 5 วิชาหลัก ไม่ถึงร้อยละ 50 ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 5 วิชา ส่วน ร.ร.ที่ตั้งใน กทม. คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทั่วประเทศทุกวิชา ขณะที่ ร.ร.ที่ตั้งในอีสาน มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุดของค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชา...

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 59 รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ประกาศผลสอบโอเน็ตชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสอบ 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาคะแนนเต็ม 100 คะแนนในภาพรวมทั้งประเทศมีดังนี้ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 422,625 คน สูงสุด 96.50 คะแนน ต่ำสุด 0.50 คะแนน เฉลี่ย 49.36 เฉลี่ย 49.36 คะแนน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 423,519 คน สูงสุด 81.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 39.70 คะแนน ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 423,417 คน สูงสุด 99.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 24.98 คะแนน คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 423,654 คน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 26.59 คะแนน และวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 422,718 คน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 33.40 คะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วิชาโอเน็ต 5 วิชาหลักในภาพรวมทั้ง 5 วิชา มีคะแนนเฉลี่ยไม่ถึงครึ่งคือ ร้อยละ 50 แม้แต่วิชาเดียว โดยวิชาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 49.36 คะแนน รองลงมาคือ วิชาสังคม 39.70 วิทยาศาสตร์ 33.40 คณิตศาสตร์ 26.59 ต่ำสุดคือ ภาษาอังกฤษ 24.98 นอกจากนี้วิชาที่มีผู้สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ ส่วนวิชาที่มีผู้สอบได้ 0.00 คะแนน มี 4 วิชา ได้แก่สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

อย่างไรก็ตาม วิขาภาษาไทยผู้สอบได้คะแนนต่ำสุด ก็ยังมีคะแนนเพียง 0.50 คะแนนเท่านั้น สำหรับค่าสถิติพื้นฐานซึ่งจำแนกตามตัวแปรคือ คะแนนเฉลี่ยตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้งและภูมิภาค ได้ข้อสรุปดังนี้ จำแนกตามสังกัด วิชาภาษาไทย ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เฉลี่ย 81.49 ร.ร.สาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เฉลี่ย 64.84 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เฉลี่ย 49.95 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เฉลี่ย 47.70 วิชาสังคมฯ ร.ร.มหิดลเฉลี่ย 58.32 ร.ร.สาธิตฯ เฉลี่ย 46.33 สพฐ.เฉลี่ย 40.00 สช.เฉลี่ย 38.65 วิชาภาษาอังกฤษ ร.ร.มหิดลเฉลี่ย 75.53 ร.ร.สาธิตฯ เฉลี่ย 46.19 สพฐ.เฉลี่ย 24.68 สช.เฉลี่ย 27.49 วิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.มหิดลเฉลี่ย 92.21 ร.ร.สาธิตฯ เฉลี่ย 45.85 สพฐ.เฉลี่ย 26.65 สช.เฉลี่ย 26.68 และวิชาวิทยาศาสตร์ ร.ร.มหิดลเฉลี่ย 67.22 ร.ร.สาธิตฯ เฉลี่ย 42.57 สพฐ.เฉลี่ย 33.55 สช.เฉลี่ย 32.91

หากจำแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า วิชาภาษาไทย ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษ เฉลี่ย 54.22 ขนาดใหญ่เฉลี่ย 46.91 ขนาดกลางเฉลี่ย 43.58 ขนาดเล็กเฉลี่ย 40.55 วิชาสังคมฯ ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษเฉลี่ย 41.76 ขนาดใหญ่เฉลี่ย 38.59 ขนาดกลางเฉลี่ย 37.27 ขนาดเล็กเฉลี่ย 36.09 วิชาภาษาอังกฤษ ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษเฉลี่ย 28.76 ขนาดใหญ่เฉลี่ย 22.70 ขนาดกลางเฉลี่ย 20.65 ขนาดเล็กเฉลี่ย 18.95 วิชาคณิตศาสตร์ ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษเฉลี่ย 30.40 ขนาดใหญ่เฉลี่ย 24.17 ขนาดกลางเฉลี่ย 22.37 ขนาดเล็กเฉลี่ย 20.40 และวิชาวิทยาศาสตร์ ร.ร.ขนาดใหญ่พิเศษเฉลี่ย 35.32 ขนาดใหญ่เฉลี่ย 32.20 ขนาดกลางเฉลี่ย 31.31 ขนาดเล็กเฉลี่ย 30.11

จำแนกตามที่ตั้งในเมืองและนอกเมือง พบว่า วิชาภาษาไทย ในเมืองเฉลี่ย 53.84 นอกเมืองเฉลี่ย 46.00 วิชาสังคมฯ ในเมือง เฉลี่ย 41.47 นอกเมืองเฉลี่ย 38.36 วิชาภาษาอังกฤษ ในเมืองเฉลี่ย 29.11 นอกเมืองเฉลี่ย 21.87 วิชาคณิตศาสตร์ ในเมืองเฉลี่ย 30.48 นอกเมืองเฉลี่ย 23.66 และวิชาวิทยาศาสตร์ ในเมืองเฉลี่ย 35.18 นอกเมือง เฉลี่ย 32.06

จำแนกตามภูมิภาค ได้แก่ กทม. ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้ วิชาภาษาไทย กทม.เฉลี่ย 56.42 ภาคเหนือเฉลี่ย 50.73 ภาคตะวันออกเฉลี่ย 50.55 ภาคกลางเฉลี่ย 50.10 ภาคตะวันตกเฉลี่ย 49.75 ภาคใต้เฉลี่ย 47.54 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 46.37 วิชาสังคมฯ กทม.เฉลี่ย 42.23 ภาคเหนือเฉลี่ย 40.63 ภาคตะวันออกเฉลี่ย 40.12 ภาคกลางเฉลี่ย 39.83 ภาคตะวันตกเฉลี่ย 39.66 ภาคใต้เฉลี่ย 38.94 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 38.64 วิชาภาษาอังกฤษ กทม.เฉลี่ย 34.42 ภาคเหนือเฉลี่ย 25.61 ภาคตะวันออกเฉลี่ย 25.47 ภาคกลางเฉลี่ย 25.15 ภาคตะวันตกเฉลี่ย 23.68 ภาคใต้เฉลี่ย 23.44 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 21.94 วิชาคณิตศาสตร์ กทม. เฉลี่ย 33.66 ภาคเหนือเฉลี่ย 27.70 ภาคตะวันออกเฉลี่ย 27.35 ภาคกลางเฉลี่ย 27.04 ภาคตะวันตกเฉลี่ย 26.30 ภาคใต้เฉลี่ย 25.54 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 23.69 และวิชาวิทยาศาสตร์ กทม.เฉลี่ย 36.08 ภาคเหนือเฉลี่ย 34.48 ภาคตะวันออกเฉลี่ย 33.75 ภาคกลางเฉลี่ย 33.52 ภาคตะวันตกเฉลี่ย 33.26 ภาคใต้เฉลี่ย 32.70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลี่ย 32.27

ทั้งน้ี ผู้สื่อข่าวรายงาน จากค่าสถิติพื้นฐาน พบว่าเมื่อแยกตามสังกัด ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัดและทั้ง 5 วิชา ก็มีคะแนนเฉลี่ยเกินกว่าร้อยละ 50 โดยวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสุงสุดคือคณิตศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ย 92.21 ต่ำสุดคือ วิชาสังคม ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 58.32 และหากแยกตามภูมิภาค พบว่า ร.ร.ที่ตั้งใน กทม. ทั้ง 5 วิชา มีเพียงวิชาภาษาไทย ที่ได้คะแนนเฉลี่ย เกินครึ่ง คือ เฉลี่ย 56.42 ที่เหลืออีก 4 วิชาได้คะแนนเฉลี่ยไม่เกินครึ่งตามลำดับดังนี้ สังคมฯ เฉลี่ย 42.23 ภาษาอังกฤษเฉลี่ย 34.42 คณิตศาสตร์เฉลี่ย 33.66 วิทยาศาสตร์เฉลี่ย 36.08 แต่ก็พบว่า ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมระดับประเทศ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุดในทุกวิชา และเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกวิชาเช่นเดียวกัน

สทศ.เผยคะแนนโอเน็ตม.6 ใน 5 วิชาหลัก ไม่ถึงร้อยละ 50 ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบ ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัด และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 5 วิชา ส่วนร.ร.ที่ตั้งในกทม.คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทั่วประเทศทุกวิชา 21 มี.ค. 2559 14:45 ไทยรัฐ