วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอ.รมน.เชิญ นักธุรกิจ ขรก. สื่อ เข้าอบรมเสริมความมั่นคง กทม.

กอ.รมน.กรุงเทพ เสริมความมั่นคงเชิงธุรกิจ จับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ข้าราชการ สื่อมวลชน เข้าคอร์สอบรมติวเรื่องมั่นคง ภัยก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ค้ามนุษย์ หวังสร้างเครือข่ายตาสับปะรดให้กับรัฐ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัย ความเชื่อมั่นของประเทศ ให้กับนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ...

พ.อ.ประสิทธิ์ชัย อิ่มอักษร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.กทม.) เป็นประธานพิธีเปิดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักธุรกิจเพื่อความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร (กอ.รมน.รุ่นที่ 8) ระหว่าง 16-19 มี.ค.59 จำนวน 70 คน ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี โดยภายในงานมีวิทยากรจากและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และความเข้าใจ ทั้งนี้การอบรมประกอบด้วย ภาควิชาการ เรื่อง ภัยก่อการร้ายเชิงธุรกิจ,ภัยคุกคามก่อการร้าย,การแจ้งข่าว,การสื่อสารเพื่อความมั่นคง เศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมสัมพันธ์ภาคสนาม ซึ่งจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

พ.อ.ประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า ตามนโยบายกองทัพบก โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ได้จัดฝึกอบรมโครงการรักษาความมั่นคงของชาติกลุ่มนักธุรกิจ เพื่อความมั่นคง กอ.รมน.กทม. วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเครือข่ายมวลชนของกลุ่มนักธุรกิจ ภาคเอกชนเพื่อความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ทั้งในด้านการข่าวเพื่อความมั่นคง การแจ้งข่าวเบาะแสให้กับกองทัพ และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อปรับใช้ในการทำธุรกิจ

อันเป็นสาธารณประโยชน์ต่อหน่วยงานและระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ กทม. สำหรับนักธุรกิจที่ผ่านเข้ารับการอบรมถือได้ว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กองทัพบกพิจารณาแล้วว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและประเทศ ตลอดจนกองทัพบก ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกันในการรักษาความมั่นคงในด้านต่างๆ

"การฝึกอบรมนักธุรกิจดังกล่าวจะสามารถทำให้ภาคธุรกิจมีความแข็งแกร่ง และมั่นคงควบคู่กับการปกป้องเศษฐกิจของประเทศ ตรงตามนโยบายกองทัพบกในการปราบปราบยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบบ้านเมือง ตลอดจนความมั่นคงภายใน กทม.และประเทศ ทั้งผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะเป็นเครือข่ายที่จะช่วยกองทัพบกในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจและภาคประชาชนอีกด้วย" พ.อ.ประสิทธิชัย กล่าว

พ.อ.ประสิทธิชัย กล่าวว่า การอบรมโครงการดังกล่าวจะทำให้ทุกท่านได้ประโยชน์ และจะเป็นพลังเครือข่ายในการช่วยเหลือ ประเทศชาติ รัฐบาล กอ.รมน. ในการเข้ามามีส่วนร่วมในภาคข่าวประชาชนเพื่อความมั่นคง และสอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนช่วยสอดส่องและแจ้งข่าวสารในสิ่งผิดปกติ อันเป็นความร่วมมือของภาคประชาชนกับภาครัฐเพื่อป้องกันเหตุร้ายร่วมกัน

"การอบรมครั้งนี้ กอ.รมน. ได้ให้ความสำคัญกับบทบาทด้านงานข่าวเชิงธุรกิจ ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายข่าวภาคธุรกิจ ประชาชน โดยเฉพาะกับภัยคุกคามในปัจจุบันนับว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนที่ช่วยกันสอดส่องสิ่งผิดปกติ และแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การอบรมยังสามารถนำไปขยายผลสร้างรูปแบบการทำงาน ให้เห็นความเชื่อมโยงงานการข่าวภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี กทม. เป็นต้นแบบ นำไปสู่การดำเนินการในแต่ละภาค และจังหวัดอื่นต่อไปได้ด้วย" รองผอ.รมน.กทม.กล่าว.

กอ.รมน.กรุงเทพ เสริมความมั่นคงเชิงธุรกิจ จับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ข้าราชการ สื่อมวลชน เข้าคอร์สอบรมติวเรื่องมั่นคง ภัยก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ ค้ามนุษย์ หวังสร้างเครือข่ายตาสับปะรดให้กับรัฐ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัย 21 มี.ค. 2559 09:17 21 มี.ค. 2559 09:39 ไทยรัฐ