บริการข่าวไทยรัฐ

'นิด้าโพล' หนุน "ผบ.เหล่าทัพ-แม่น้ำ 3 สาย" นั่ง ส.ว.ลากตั้ง

'นิด้าโพล' เผยผลสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ตั้ง ส.ว.สรรหา ช่วงเปลี่ยนผ่าน ระบุ ปชช.หนุน คสช.-ผบ.เหล่าทัพ นั่ง ส.ว.สรรหา ควบคุมทิศทางประเทศ พร้อมเปิดทางให้ สนช.-สปท. ร่วมนั่งเก้าอี้ ส.ว.ได้ เพราะมีประสบการณ์ด้าน ก.ม.- ผลงานดี...

วันที่ 20 มี.ค. 59 "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค.ที่ผ่านมา จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง และระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้สำรวจประชาชนจากหน่วยตัวอย่างเดิม รวม 801 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้ามาเป็น ส.ว.สรรหาโดยตำแหน่งในช่วงเปลี่ยนผ่าน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.08 ระบุเห็นด้วยกับการให้มี ส.ว.สรรหา มาควบคุมและกำหนดทิศทางการบริหารประเทศในช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณ 5 ปี เพราะบ้านเมืองจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งได้ตรวจสอบและควบคุมดูแลการทำงานของรัฐบาลได้ ขณะที่ร้อยละ 40.64 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ส.ว. ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน หรือ ให้มีการเลือกตั้งด้วยส่วนหนึ่ง อีกทั้งระยะเวลา 5 ปี นานเกินไป อาจเป็นการสืบทอดอำนาจและอาจเป็นการนำเอาพรรคพวกตนเองเข้ามา

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.36 ยังเห็นด้วยกับการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เข้ามาเป็น ส.ว.สรรหา ช่วงเปลี่ยนผ่าน 5 ปี เพราะมีความรู้ด้านกฎหมายและชอบการทำงานของ คสช. ที่เข้ามาดูแลเรื่องคอร์รัปชัน ดูจากผลงานที่ผ่านมาของ คสช. ทำงานได้ดี ขณะที่ร้อยละ 44.64 ไม่เห็นด้วย เพราะ ส.ว.ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ไม่อยากให้ คสช.มีอำนาจทางการเมือง เพราะจะเป็นการสืบทอดอำนาจ 

ขณะที่การให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บางส่วนเข้ามาเป็น ส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่านนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.76 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะดูจากการทำงานที่ผ่านมา สนช.หลายคนสามารถเป็น ส.ว.ได้ ซึ่งหลายๆ ท่านมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย จะได้ช่วยกันควบคุมและปรับปรุงการทำงาน รองลงมา ร้อยละ 36.72  ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะ ส.ว.ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และอยากให้เปลี่ยนชุดใหม่ไม่ต้องการให้คนที่ออกกฎหมาย มาเป็นคนตรวจสอบกฎหมายเอง บางส่วนมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ

ส่วนการให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) บางส่วน เข้ามาเป็น ส.ว.สรรหาในช่วงเปลี่ยนผ่านป 5 ปี นั้น พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.80 ระบุว่า เห็นด้วย  เพราะดูจากการทำงานที่ผ่านมา สปท.หลายคนสามารถเป็น ส.ว.ได้ ซึ่งหลายๆท่านมีความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย รองลงมา ร้อยละ 36.16 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย  ส.ว.ควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชน และอยากให้เปลี่ยนชุดใหม่เพื่อไม่ให้ดูเป็นการสืบทอดอำนาจ 

เมื่อถามถึงประเด็นเรื่องการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพ เข้ามาเป็น ส.ว.สรรหา ในช่วงเปลี่ยนผ่านประมาณ 5 ปี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.31 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะทำให้ ส.ว.สรรหาที่เข้ามีความหลากหลายทางอาชีพ ซึ่งผู้บัญชาการเหล่าทัพนั้น เป็นผู้ที่มากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ จะได้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศ เป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน น่าจะมีระบบการทำงานที่ดีขึ้น รองลงมา ร้อยละ 42.07 ระบุว่า ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจของทหาร อาศัยระบบพวกพ้อง และเป็นการใช้อำนาจทางทหารมากเกินไป อาจเกิดปัญหาความขัดแย้งภายหลัง ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ส.ว.จะดีกว่า หรือควรมาจากกลุ่มอาชีพอื่นๆ เช่น กลุ่มนักวิชาการ กลุ่มเกษตรกร เป็นต้น