วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาติชาย เผย กรธ.เพิ่มหมวดปฏิรูป 6 ด้าน 4 มาตรา ปรับเนื้อหาสื่อฯ

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ.เผย กรธ.เพิ่มหมวดปฏิรูป 6 ด้าน 4 มาตรา ผุดองค์กรอิสระมาคุม ไม่ชัดต้องจดทะเบียนพรรคใหม่หรือไม่ ปรับมาตราเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใหม่

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ว่า หมวดปฏิรูปประเทศ เบื้องต้นจะมีทั้งสิ้น 4 มาตรา ครอบคลุมเนื้อหา 6 ด้าน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา กฎหมาย และการบริหารราชการแผ่นดิน โดยหัวใจสำคัญของหมวดดังกล่าว เพื่อให้การปฏิรูปเกิดได้อย่างเป็นรูปธรรม สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาของบ้านเมือง เช่น การปฏิรูปด้านการเมือง ก็มีเนื้อหาให้มีการปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นของประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของพรรคการเมือง ทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มีการปฏิรูประบบราชการ สร้างทัศนคติของข้าราชการที่เน้นการบริการประชาชน แก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างด้านกฎหมาย วางกลไกเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่ล้าหลัง

ทั้งนี้ ในการปฏิรูปด้านต่างๆ ยกเว้นการเมืองนั้น กรธ.มีแนวคิดที่จะให้ตั้งกรรมการอิสระ เพื่อดำเนินการออกกฎหมายวางแผนการปฏิรูปให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ โดยจะกำหนดในบทเฉพาะกาล ส่วนการปฏิรูปการเมืองนั้น รายละเอียดจะถูกเขียนไว้ใน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

ส่วนกรณีที่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ เคยระบุถึงการจดทะเบียนพรรคการเมืองใหม่นั้น กรธ.ยังไม่เคยคุยประเด็นดังกล่าว ส่วนตัวมองว่า เมื่อกฎหมายพรรคการเมืองไม่ถูกยกเลิก จึงยังมีสิทธิที่จะดำเนินการได้ โดยไม่ต้องจดทะเบียนใหม่ แต่การเขียนกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองใหม่ เพื่อเป็นกรอบและกติกาให้พรรคการเมืองปฏิบัติตาม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินการร่างกฎหมายลูก ว่าจะกำหนดไว้เป็นอย่างไร

นายชาติชาย กล่าวด้วยว่า ส่วนเนื้อหาของบทบัญญัติที่ กรธ.ปรับแก้ไข ล่าสุด มีมาตราว่าด้วยสื่อมวลชน ซึ่งได้ปรับตามข้อเสนอกลุ่มสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ในมาตรา 34 ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความเห็นของบุคคล การพูด การเขียน การโฆษณา ซึ่งได้กำหนดเงื่อนไขห้ามกระทำการใด เมื่อมีกฎหมายที่เขียนห้ามเป็นการเฉพาะ นอกจากนั้น ได้ตัดประเด็นการห้ามใช้เสรีภาพดังกล่าว เพื่อสร้างความเกลียดชังในสังคมออก ขณะที่เสรีภาพทางวิชาการนั้นได้บัญญัติให้ได้รับความคุ้มครอง โดยกำหนดมาตรการที่ห้ามปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่น มาตรา 35 ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับให้คำนึงถึงวัตถุประสงค์และภารกิจของหน่วยงาน แทนการปฏิบัติตามอย่างเด็ดขาด

มาตรา 60 ว่าด้วยคลื่นความถี่และวงโคจรของดาวเทียม ได้เพิ่มถ้อยคำ เพื่อให้รัฐต้องรักษาคลื่นความถี่และการเข้าใช้วงโคจร โดยยึดถือว่าเป็นสมบัติชาติ และการใช้ต้องให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการกำหนดให้มีองค์กรนั้น ได้เพิ่มถ้อยคำให้รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ เพื่อกำกับการดำเนินงานเกี่ยวกับคลื่นความถี่ ซึ่งการปรับถ้อยคำดังกล่าว กรธ.ไม่มีเจตนาที่จะยกเลิก กสทช. ที่มีหน้าที่อยู่เดิม แต่ต้องการให้มีองค์กรของรัฐที่กำกับดูแลการดำเนินงานของ กสทช. เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศสูงสุด.

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ.เผย กรธ.เพิ่มหมวดปฏิรูป 6 ด้าน 4 มาตรา ผุดองค์กรอิสระมาคุม ไม่ชัดต้องจดทะเบียนพรรคใหม่หรือไม่ ปรับมาตราเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนใหม่ 18 มี.ค. 2559 17:49 ไทยรัฐ