วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกท. ของบการกีฬาปีหน้า 4,052 ล้าน

บอร์ด กกท.เห็นชอบข้อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของ กกท. วงเงิน 4,052,198,300 บาท นอกจากนี้ บอร์ด กกท.ยังให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ “บิ๊กเสือ” สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. ในช่วง 5 เดือนแรก ที่ผ่านการประเมินได้ถึง 90 คะแนน...

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 3/2559 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการเลือกกรรมการบริหารกองทุน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด โดยประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งให้ความเห็นชอบให้นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี บอร์ด กกท. เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การกำกับ ดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” ประจำปี 2559 โดยสถาบันพระปกเกล้า

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ กกท. วงเงินรวม 4,052,198,300 บาท, งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ วงเงินรวม 90,000,000 บาท และให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2550 วงเงิน 1,261,218,200 บาท ประกอบด้วยงบลงทุน วงเงิน 1,241,218,200 บาท และเงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน วงเงิน 20,000,000 บาท (เงินนอกงบประมาณ)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ว่าการ กกท. ประจำปี 2558 (ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย.2558 รวมระยะเวลา 5 เดือน) ที่มีนายสุพล ศรีพันธ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ และมีกรรมการ ประกอบด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก, นายวีระยุทธ ปั้นน่วม, นายธนา ไชยประสิทธิ์, นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 1.ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 18.42 คะแนน, 2.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้ 18.12 คะแนน, 3.การกำกับดูแลที่ดี ได้ 9.48 คะแนน และ 4.การบริหารและพัฒนาองค์กร ได้ 43.98 คะแนน รวมทั้งสิ้นได้ 90 คะแนน ผ่านการประเมิน ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีก 6,750 บาท จากเดิม 180,000 บาทต่อเดือน เป็น 186,750 บาทต่อเดือน และได้รับโบนัส เป็นเงิน 347,142.86 บาท

บอร์ด กกท.เห็นชอบข้อเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ของ กกท. วงเงิน 4,052,198,300 บาท... 18 มี.ค. 2559 10:32 18 มี.ค. 2559 11:29 ไทยรัฐ