วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยธ.จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ฟื้นฟูผู้ทำผิดในชุมชน

กระทรวงยุติธรรมจัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ส่งเสริมความรู้-พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติ

วันที่ 16 มี.ค.59 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน (วันอาสาสมัครคุมประพฤติ) อันเป็นการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยมีนายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ตามนโยบายของ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม


นายกอบเกียรติ กล่าวว่า การพัฒนาระบบงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ เช่น ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการดูแลผู้กระทำผิดทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกคุมความประพฤติ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รวมถึงภารกิจในการรวมอาสาสมัครกลุ่มอื่นเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ตลอดจนการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ซึ่งมีความมุ่งหวังเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี มีความรับผิดชอบต่อไป

ด้าน พ.ต.อ.ณรัชต์ เผยว่า การบูรณาการอาสาสมัครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรี ให้มีการบูรณาการการทำงานของอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มีนโยบายสร้างอาสาสมัครคุมประพฤติครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกรมคุมประพฤติไปสู่เป้าหมายหลักคือ “คืนคนดี สู่สังคม” ปัจจุบันมีอาสาสมัครคุมประพฤติครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศแล้วจำนวน 7,255 ตำบล และในปีนี้ได้กำหนดให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติครอบคลุมทุกหมู่บ้านใน 4 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ กาญจนบุรี ระนอง สุพรรณบุรี และราชบุรี โดยขณะนี้มีอาสาสมัครคุมประพฤติจำนวนทั้งสิ้น 13,818 หมู่บ้าน (จากจำนวนหมู่บ้านที่มีอยู่ทั่วประเทศ 74,963 หมู่บ้าน) ซึ่งปัจจุบันกรมคุมประพฤติมีอาสาสมัครคุมประพฤติรวมทั้งสิ้น 20,008 คน นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติในระดับตำบลอีกด้วย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานได้มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวน 61 คน และโล่อาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น จำนวน 77 คน รวมถึงใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 25 ปี จำนวน 261 คนด้วย.

กระทรวงยุติธรรมจัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ส่งเสริมความรู้-พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการบริหารงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 16 มี.ค. 2559 17:07 ไทยรัฐ