วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปค.ร่อน จม.จี้นายอำเภอ เร่งตำบลละ 5 ล้าน

กรมการปกครอง ทำหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ จี้นายอำเภอ เร่งโครงการตำบลละ 5 ล้าน แจงเหตุล่าช้าติดกำหนดราคากลาง-ตรวจรับงาน ขีดเส้นจองเงินในระบบไว้ ก่อน 31 มี.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มี.ค.59 กรมการปกครอง ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0314/ ว5312 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เปิดเผยข้อมูลการเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพันโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) มีการเบิกจำนวนเงิน 15,736.85 ล้านบาท มียอดการจองเงินในระบบคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย (PO) จำนวน 15,116 ล้านบาทเศษ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ คือ ยังหาตัวผู้รับจ้างไม่ได้ หรือยังไม่ลงระบบได้ครบ ทำให้ไม่สามารถจองเงินในระบบได้ประมาณ 10,662 ล้านบาท โครงการที่ขอยกเลิกประมาณ 62 ล้านบาท และเป็นโครงการที่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ที่ดินจากกระทรวงอื่นๆจำนวน 177 ล้านบาท ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหารโครงการ และสามารถก่อหนี้ผูกพัน (PO/GSMIS) ได้ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 และป้องกันมิให้เงินตกไป จึงมอบหมายให้ปลัดจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการกำกับตรวจสอบการเบิกจ่ายใช้หนี้ผูกพัน ในกรณีเจ้าหน้าที่หลายคน หลายฝ่ายช่วยกันทำให้ตรวจสอบไม่ให้มีการซ้ำซ้อน
         
ส่วนกรณีที่มีการยกเลิกโครงการ หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการยกเลิกในระบบ ขณะที่สั่งการให้นายอำเภอ วางระบบเอกสารและตรวจรับการจ้างงานว่าแต่ละสัญญาครบกำหนดเมื่อใด และกำชับให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างคุมงานออกรายงานผลการตรวจรับงานจ้างโดยเร็ว และให้นายอำเภอทำการตรวจซ้ำ (RE-Check) กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งจากจังหวัด และสำนักงบประมาณว่ายังมีคงค้างหรือไม่ รวมถึงบันทึกลงเว็บไซต์ ตำบลดอทคอม ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ โดยในตอนท้ายหนังสือ ได้สั่งการให้ปลัดจังหวัดที่ได้รับมอบหมายต้องเป็นผู้สั่งการด้วยตัวเอง
         
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดกำกับดูแล และตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ส่วนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ ปัญหาเรื่องการกำหนดราคากลาง ปัญหาเรื่องการรับจ้างงานกรณีผู้รับจ้างในระดับอำเภอมีจำนวนจำกัด แต่มีปริมาณงานจ้างเป็นจำนวนมาก ปัญหาความไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลทำให้การรับส่งข้อมูลในการดำเนินงานมีความล่าช้า ปัญหาการตรวจรับงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างที่มีเนื้องานคอนกรีต ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการบ่มคอนกรีต อายุ 28 วัน ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากผู้ตรวจรับงานรอระยะเวลาการบ่มคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น
               
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่เหลือ ทุกจังหวัดจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเกรงว่าระบบอาจจะรองรับไม่ทัน ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จึงจำเป็นจะต้องก่อหนี้ผูกพันโดยการจองเงินในระบบ (พีโอ) ไว้ก่อนในทุกๆ โครงการ ภายใน 31 มี.ค.นี้ โดย รมว.มหาดไทยได้มอบเป็นนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในแต่ละพื้นที่ลงไปกำกับติดตาม ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

กรมการปกครอง ทำหนังสือถึง ผวจ.ทั่วประเทศ จี้นายอำเภอ เร่งโครงการตำบลละ 5 ล้าน แจงเหตุล่าช้าติดกำหนดราคากลาง-ตรวจรับงาน ขีดเส้นจองเงินในระบบไว้ ก่อน 31 มี.ค.นี้ 16 มี.ค. 2559 15:41 ไทยรัฐ